Xuất bản thông tin

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2012

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2012


PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO  ĐÔNG TRIỀU                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       TRƯ­ỜNG THCS BÌNH KHÊ                                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC
Tháng 10 năm 2012
 
Nhiệm vụ trọng tâm:
 
1.      Phát động phong trào thi đua hái nhiều hoa điểm tốt, chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam và 30 năm Ngày nhà giáo Việt nam.
2.      Tham dự các Hội nghị tập huấn do Phòng GD  tổ chức.
3.      Thực hiện triệt để hướng dẫn chương trình dạy học các môn và dạy nghề phổ thông lớp 8.
4.      Tổ chức Đại hội liên đội.
5.      Hoàn thành hồ sơ điều tra phổ cậpTHCS,THPT, TTHTCĐ
Lịch cụ thể
 
THỜI GIAN
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
CHỈ ĐẠO
LỰC LƯỢNG THAM GIA
01/10
 
Phát động tuần Lễ học tập suốt đời tại trường
BGH
 
 
Đ/c Chức
Toàn thể CBGV,HS
02/10
Kiểm tra hệ thống đường điện phòng học. Triển khai thay mái 8 phòng học chống nóng.
Đ/c Phin, Chức
Tổ văn phòng
3/10- 4/10
Hoàn thành cuộc thi vẽ tranh tuyên truyền VN không còn bệnh lao.
Hoàn thành nắp đặt máy tính và máy chiếu 5 phòng học.
Đ/c Chức Hưng
 
 
 
GV,HS
 
 
 
5/10 – 25/10
- Phát động phong trào thi đua ngày 8/10 cho toàn trường.
Tổ chức kiểm tra toàn diện GV
BGH
 
BCH CĐ, Tổ trưởng CM GV,HS
5/10-6/10
Tham dự Đại hội Công đoàn Giáo dục huyện
Đ/c Lại
Đại biểu Phin, Oanh
8/10- 19/10
Họp Hội đồng
Tham dự các lớp tập huấn chuyên môn theo lịch của PGD.
BGH
CBGV,NV
GV được điều động
20-26/10
Hoàn thành báo cáo phổ cập
Đ/c Chức
Đ/c Hiếu
 
 
 
 
13/10
Tổ chức đại hội liên đội
Đ/c Chức,
TPT, GVCN
14/10-15/10
Hướng dẫn triển khai nội dung tổ chức ngày văn hóa đọc. Hội thi Văn nghệ tháng 11/2012
 
BGH
TPT,GVCN
18/10-20/10
Đón đoàn kiểm tra hồ sơ nhà trường 18/10
Tập huấn viết tin bài
 BGH
CBGV,NV
 
 
Đ/c Đoàn, Hưng
20/10
Tổ chức kỷ niệm ngày phu nữ Việt Nam
BGH + CĐ
 
 
Toàn thể HĐ
25/10-30/10
Chỉ đạo các tổ CM tổ chức chuyên đề cấp tổ theo kế hoạch.
BGH, Tổ trưởng CM
GV các tổ chuyên môn
 
Nơinhận:                                                         
- Phòng GD&ĐT ( b/c)
- BGH( t/h)
- Lưu VP          
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
          Ngô Thị Phin