Xuất bản thông tin

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 8 NĂM 2012

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 8 NĂM 2012


  PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO  ĐÔNG TRIỀU              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       TRƯ­ỜNG THCS BÌNH KHÊ                                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC
Tháng 8 năm 2012
 
Nhiệm vụ trọng tâm:
 
+ Tổ chức HS tựu trường
+ Phân công chuyên môn, nhiệm vụ công tác đối với GV
+ Tham gia các lớp bồi dưỡng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ hè 2012
+ Chuẩn bị điều kiện cho năm học mới
+ Tổ chức thi lại, xét lên lớp học sinh diện thi lại, khảo sát chất lượng lớp 6
+ Thực hiện kế hoạch dạy - học  tuần 1 - tuần 2,
+ Chuẩn bị công tác khai giảng năm học
 
Lịch cụ thể
 
THỜI GIAN
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
CHỈ ĐẠO
LỰC LƯỢNG
THAM GIA
01/8
- Họp hội đồng triển khai KH tháng
- Công bố Phân công tổ trưởng CM, phân công chủ nhiệm, phân công giảng dạy năm học 2010-2011.
- Kiện toàn tổ hành chính và công tác bảo vệ , vệ sinh
 
Đ/c Phin
 
Đ/c Đoàn
 
 
 
Đ/c Phin
 
 
CBGV,NVtoàn trường
 
 
 
 
 
 
2/8- 14/8
- Bồi dưỡng chuyên môn hè theo lịch của PGD
- Bồi dưỡng ứng dụng CNTT trong giảng dạy của trường, Hoàn chỉnh ra đề thi lại tổ CM 10/8
- Kiểm tra TBDH.
 
 
Đ/c Đoàn
 
Đ/c Chức
 
GV các bộ môn
 
 
Đ/c Thủy, Tổ trưởng CM
8/8 - 11/8
-Tổ chức ôn tập,  thi lại  và xét lên lớp đối với học sinh diện thi lại Biên chế lớp.
- Hoàn thiện CSVC chuẩn bị cho năm học mới.
- Tổ chức cho HS lao động
Đ/c Đoàn
 
BGH
GV được phân công, GVCN
 
Toàn thể HĐ
13/8- 14/8
 
- HS toàn trường tập trung: Nhận lớp và bàn giao công tác chủ nhiệm
- Tổ chức lao động tu bổ lớp học
BGH
 
Đ/c Chức
 
 
GVCN, GV phân công chỉ đạo
14/8
- Tập trung GVCN ổn định lớp, tổ chức cho HS học nội quy nhà trường nhiệm vụ năm học, chép thời khóa biểu.
BGH
GVCN
15/8 - 30/8
Tổ chức thực hiện kế hoạch dạy và học  theo PPCT tuần 1, 2.
BGH
Toàn trường
29/8
Dự HN trù bị Đại hội công đoàn trường, chiều họp HĐ
HT, BCHCĐ
CBGVNV
 
31/8
Tập dượt khai giảng
BGH
Toàn thể CB,GV,NV, HS
 
Nơinhận:                                                         
- Phòng GD&ĐT ( b/c)
- BGH( t/h)
- Lưu VP          
 
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
Ngô Thị Phin