Xuất bản thông tin

Công khai thu chi cuối năm 2013-2014

Công khai thu chi cuối năm 2013-2014


Phụ lục số 1                                                                                                                                                                                                Mẫu CKQ 01

Đơn vị công bố thông tin:  Trường THCS Bình Khê

- Tên Quỹ : Các khoản thu khác

- Địa chỉ.: Bình Khê - Đông Triều

- Số điện thoại (nếu có) : 0333.870.949

QUYẾT TOÁN THU VÀ SỬ DỤNG NGUỒN THU NĂM: 2013 - 2014

                                                                                             Đơn vị: đồng

               

Các khoản thu

Số tiền

Sử dụng nguồn thu

Số tiền

1- Tồn quỹ kỳ trước chuyển sang:

 

2- Thu các khoản tài trợ, ủng hộ c

ó mục đích và địa chỉ cụ thể: 0

 

3- Thu các khoản tài trợ cho

các mục đích, hoạt động chung

: 0

 

4-Thu các khoản đóng góp cho

Các mục đích (nếu có): 0

 

 

5- Thu khác năm 2013 - 2014:

- Quỹ gửi xe đạp:

+ Thu tiền gửi xe:

+ Tồn quỹ

Không

thực hiện

Không

thực hiện

 

Không

thực hiện

 

Không

 thực hiện

 

 

 

34.770.000

0

1-Chi theo sự uỷ nhiệm của người tài trợ, cho các đối tượng có địa chỉ cụ thể: 0

2-Hỗ trợ các chương trình, các đề án theo kế hoạch hoạt động của quỹ: 0

3- Chi theo các mục đích huy động đóng góp (nếu có): 0

4- Chi cho công tác quản lý quỹ (nếu có).0

5- Chi khác

 

 

+ Chi trả tiền trông coi xe đạp từ tháng 8-2013 đến tháng 5-2014

Không thực hiện

 

Không thực hiện

 

Không thực hiện

 

 

 

 

 

 

34.770.000

 

Ghi chú: Các quỹ có thu các khoản đóng góp bằng hiện vật, lao động phải thuyết minh cụ thể các mức quy đổi thành tiền để ghi bổ sung vào dưới biểu

Ngày 31 tháng 05 năm 2014

Hiệu trưởng

(Chủ tài khoản)

 

 

 

 

Ngô Thị Phin

 

Phụ lục số 2                                                                                         Mẫu  CKQ 02

Đơn vị công bố thông tin:  Trường THCS Bình Khê

 

- Tên Quỹ : Các khoản thu khác

- Địa chỉ.: Bình Khê-Đông Triều

- Số điện thoại (nếu có) : 0333.870.949

QUYẾT TOÁN  THU VÀ SỬ DỤNG NGUỒN THU NĂM: 2013 - 2014

                                                                                                                      (Đơn vị: đồng)

Các khoản thu

Số tiền

Sử dụng nguồn thu

Số tiền

Tồn quỹ kỳ trước chuyển sang:

 

Thu từ các nguồn trong năm:

 

    - Hỗ trợ của ngân sách các cấp;

    - Thu từ viện trợ, tài trợ trong và ngoài nước;

    - Thu từ huy động đóng góp;

    - Thu lãi từ khoản tiền gửi (nếu có)

 

5- Thu khác năm 2013 - 2014:

- Quỹ gửi xe đạp:

+ Thu tiền gửi xe:

 

+ Nước uống

 

+ Học buổi hai

+ Tin học

+ Tồn quỹ

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

34.770.000

 

19.200.000

 

 

89.580.000

0

 

 

 

 

Chi cho các hoạt động hỗ trợ thi HSG văn hóa, TDTT, văn nghệ

 

 

 + Chi trả tiền trông coi xe đạp từ tháng 8-2013 đến tháng 5-2014,sửa chữa nhà xe

 

+ Chi trả tiền nước uống từ 8/2013– 05/2014

 

+ Chi cho người trực tiếp dạy( Hai buổi)

+ Chi quản lý, CSVC( Hai buổi)

 

+ Chi cho người trực tiếp dạy( Tin học)

+ Chi quản lý, CSVC ( Tin học)

 

 

 

 

 

 

 

34.770.000

 

14.049.000

 

 

 

43.631.000

45.949.000

Ghi chú: Các quỹ có thu các khoản đóng góp bằng hiện vật, lao động phải thuyết minh cụ thể các mức quy đổi thành tiền để ghi bổ sung vào dưới biểu.

 

Ngày 31 tháng 05 năm 2014

Hiệu trưởng

(Chủ tài khoản)

 

 

 

Ngô Thị Phin