Xuất bản thông tin

Kế hoạch 3 công khai năm học 2015-2016

Kế hoạch 3 công khai năm học 2015-2016


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNGTRIỀU

TRƯỜNG THCS BÌNH KHÊ

 
   

 Số: 06 /KH-TrTHCS

 

                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                             Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

                

                          Đông Triều, ngày 09 tháng 9 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

V/v thực hiện công khai trong nhà trường năm học 2015-2016.

 

Thực hiện Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc "Ban hành quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân".

Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2015-2016 của nhà trường và đặc điểm tình hình nhà trường, trường THCS Bình Khê xây dựng kế hoạch 3 công khai thực hiện trong năm học 2015-2016 như sau:

I. MỤC ĐÍCH

- Thực hiện công khai cam kết của nhà trường về chất lượng giáo dục thực tế, về điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục và về thu chi tài chính để người học, các thành viên của nhà trường, xã hội tham gia giám sát và đánh giá nhà trường theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện công khai của nhà trường nhằm nâng cao tính minh bạch, phát huy dân chủ, tăng cường tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của nhà trường trong quản lý nguồn lực và đảm bảo chất lượng giáo dục để xã hội tham gia giám sát và đánh giá theo quy định của pháp luật.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

II.1. Công khai cam kết chất lượng GD và chất lượng giáo dục thực tế:

1.1 Công khai cam kết chất lượng giáo dục:

- Điều kiện về đối tượng tuyển sinh vào lớp đầu cấp của nhà trường, thực hiện chương trình giáo dục mà nhà trường giảng dạy, công tác phối hợp giữa nhà trường và gia đình, những yêu cầu về thái độ học tập của học sinh, điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường (phòng học, thiết bị dạy học, tin học...);  các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho học sinh ở nhà trường, tình hình đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và phương pháp quản lý của nhà trường; kết quả học lực,hạnh kiểm ,sức khỏe của học sinh, dự kiến đạt được; khả năng học tập tiếp tục của học sinh (Theo Biểu mẫu 05).

1.2. Công khai về chất lượng giáo dục thực tế:

- Sĩ số học sinh trong từng lớp, từng khối lớp, số học sinh nam, nữ từng lớp.

- Kết quả xếp loại học lực, hạnh kiểm của học sinh cuối năm học tính theo từng khối lớp; số học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp Huyện, cấp Tỉnh về các bộ môn văn hóa, về các cuộc thi trên mạng: Thi giải toán, thi tiếng Anh, các cuộc thi về TDTT; tỉ lệ học sinh đủ điều kiện được công nhận TN THCS, đỗ vào lớp 10 hệ công lập,

- Kết quả công tác kiểm định chất lượng giáo dục của nhà trường: kế hoạch tô chức kiểm định, báo cáo tự đánh giá, cơ quan chủ quản đánh giá (đánh giá ngoài) công nhận đạt hoặc chưa đạt chuẩn chất lượng giáo dục.
          2. Công khai về các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục:

2.1. Cơ sở vật chất:

- Về số lượng và diện tích các phòng học, phòng chức năng, sân chơi bãi tập được tính bình quân trên một học sinh; tổng số thiết bị phục vụ dạy học được tính bình quân trên một lớp; số lượng máy vi tính; khu nhà vệ sinh; nguồn nước sinh hoạt; nguồn điện ánh sáng; kết nối thông tin mạng ADSL, tường rào bảo vệ trường (đính biểu mẫu số 10) .

2.2. Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên:

- Số lượng, chức danh có phân biệt theo hình thức tuyển dụng và trình độ đào tạo, tổng số CB-CC, hình thức tuyển dụng theo NĐ 116 (biên chế, hợp đồng làm việc); các hình thức hợp đồng khác theo NĐ 68; trình độ đào tạo (đính kèm biểu mẫu số 11).

- Số lượng giáo viên, CBQL và nhân viên được đào tạo, bồi dưỡng trong năm học và 2 năm tiếp theo.

3. Công khai thu chi tài chính:

3.1.Tình hình tài chính của nhà trường:

Thực hiện công khai các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân theo Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ.

 Thực hiện niêm yết các biểu mẫu công khai dự toán, quyết toán thu chi tài chính theo hướng dẫn của Thông tư số 21/2005/TT-BTC ngày 22 tháng 3 năm 2005 của Bộ Tài chính về ngân sách nhà nước hỗ trợ.

3.2. Công khai học phí và các khoản thu khác từ người học:

- Mức thu học phí, lệ phí và các khoản thu khác từ người học theo công văn số 2058/SGDĐT-KHTC ngày 08/9/2015

- Dự kiến 2 năm tiếp theo: theo công văn hướng dẫn của cấp trên

3.3.Công khai các khoản chi theo từng năm học:

- Chi lương, chi bồi dưỡng chuyên môn, chi hội họp, chi tham quan học tập; mức thu nhập của giáo viên, CBQL (mức cao nhất, mức thấp nhất), chi thường xuyên, chi đầu tư sửa chữa, chi đầu tư xây dựng, mua sắm.

- Kết quả thực hiện chính sách về trợ cấp hàng năm và miễn, giảm học phí cho học sinh thuộc các đối tượng chính sách xã hội (đính kèm bảng thống kê, báo cáo chi tiết).

Công khai chính sách và kết quả thực hiện chính sách hàng năm về trợ cấp và miễn, giảm học phí đối với người học thuộc diện được hưởng chính sách xã hội.

Công khai kết quả thanh, kiểm tra (nếu có). Công khai chính sách học bổng

và kết quả thực hiện trong từng năm học.

III. HÌNH THỨC VÀ THỜI ĐIỂM CÔNG KHAI

1. Hình thức:

- Công khai trên website của nhà trường: http://thcsbinhkhe.dongtrieu.edu

+ Công bố công khai trong cuộc họp với cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường.

+ Niêm yết công khai kết quả kiểm tra tại nhà trường đảm bảo thuận tiện cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh hoặc người học xem xét.

+ Công khai trong các kỳ đại hội, họp ban đại diện CMHS, sơ kết, tổng kết năm học.

2.Thời điểm công khai:

Công khai vào đầu năm học, khi kết thúc năm học, đảm bảo tính đầy đủ, chính xác và cập nhật khi khai giảng năm học (đầu tháng 9) và khi có thông tin mới hoặc thay đổi.

Công khai khi kết thúc năm học (Tháng 5)

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

 1. Tổ chức thực hiện:

* Ban giám hiệu:

- Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện quy chế công khai trong nhà trường

+ Trưởng ban: Hiệu trưởng nhà trường

 + Phó trưởng ban : Các Phó Hiệu trưởng và Chủ tịch Công đoàn

+ Ủy viên: TT chuyên môn, trưởng các bộ phận, tổ chức đoàn thể.

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên của Ban chỉ đạo

+ Trưởng Ban: Tổ chức học tập, quán triệt nội dung Thông tư 09/2009/TT-BGDĐT trong Hội đồng sư phạm nhà trường, chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung, hình thức và thời điểm công khai theo quy định. Thực hiện sơ, tổng kết, đánh giá công tác công khai nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác quản lý. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác kiểm tra việc thực hiện 3công khai của nhà trường của các cấp.

+ Phó trưởng ban: Triển khai KH của trưởng Ban đến từng thành viên, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thành viên Ban chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Qui chế và văn bản hướng dẫn thực hiện kế hoạch công khai của Phòng Giáo dục và Đào tạo

+ Ủyviên trong ban chỉ đạo: Thực hiện theo sự phân công của trưởng, phó ban, căn cứ Qui chế công khai ban hành theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo để tiến hành thu thập thông tin, số liệu kê khai các biểu mẫu: 05, 09, 10, 11, báo cáo nội dung công khai: Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế; Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục; Công khai thu, chi tài chính; đồng thời phải bảo đảm thời gian hoàn tất báo cáo để công khai trước tập thể nhà trường, phụ huynh học sinh và cơ quan lãnh đạo Phòng Giáo dục- Đào tạo đúng lộ trình để ra trong kế hoạch.

*Tổ chuyên môn- Tổ hành chính

Chỉ đạo trực tiếp các tổ viên tiến hành đều tra thông tin, thu thập số liệu cập nhật vào các biểu mẫu số: 05, 09, 10, 11 và điều hành kê khai báo cáo thu chi tài chính; tổ chức kiểm tra và nhập thông tin trên máy vi tính.

Tập hợp các loại hồ sơ để niêm yết công khai như: Nội qui, Qui chế làm việc của nhà trường; Qui chế dân chủ cơ sở; Bản tổng hợp chất lượng giáo dục; Bảng phân lao động; Qui chế chi tiêu nội bộ năm 2015, kiểm tra thời gian tổ chức công khai, địa điểm công khai và thường xuyên báo cáo với trưởng Ban về tình hình triển khai Qui chế thực hiện công khai đối của nhà trường.

* Đoàn thể:

Phối kết hợp giám sát, hoàn thiện thêm thông tin để làm tốt công khai trong nhà trường.

Trên đây là kế hoạch thực hiện 3 công khai về chất lượng giáo dục thực tế, điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục và thu chi tài chính năm học 2015-2016 của trường THCS Bình Khê ./.

 Nơi nhận:

- Phòng GD-ĐT(để b/c)

- Website: http://thcsbinhkhei.dongtrieu.edu

- Công khai văn phòng trường

- Lưu VT.

                    HIỆU TRƯỞNG

 

                   

                   Lê Thị Kim Oanh