Xuất bản thông tin

Kế hoạch năm học 2014-2015

Kế hoạch năm học 2014-2015


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG THCS BÌNH KHÊ

 

Số 12/KH. Tr-THCS.BK

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                                 Bình Khê, ngày 15  tháng 09 năm 2014

 

 

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2014-2015

 

CƠ SỞ PHÁP LÝ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2014-2015

           

Căn cứ vào Chỉ thị số 3008/BGD&ĐT ngày 18/8/2014, về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mần non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2014-2015.

Căn cứ vào hướng dẫn số 1957/SGD&ĐT-GDTrH ngày12/8/2014            Hướng dẫn số 532/PGD&ĐT ngày 20/8/2014" Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2014- 2015.

Trên cơ sở kết quả đã đạt được năm học 2013-2014, trường Trung học cơ sở Bình Khê xây dựng kế hoạch năm học 2014-2015 như sau:

 

Phần thứ nhất

 

TÌNH HÌNH NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2014 - 2015

 

1. Kết quả thực hiện chỉ tiêu năm học 2013-2014

+ Danh hiệu tập thể:

          - Chi bộ: Đạt trong sạch vững mạnh

          - Nhà trường : Đạt tập thể lao động tiên tiến

          - Công Đoàn: Đạt vững mạnh xuất sắc cấp huyện và được khen thưởng

          - Đội thiếu niên: Đạt Liên đội xuất sắc cấp tỉnh

+ Danh hiệu cá nhân:

          * Giáo viên :    - Lao động tiên tiến: 37 đ/c

                                 - Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp cơ sở : 02 đ/c

                                 - Chiến sĩ thi đua : 05 đ/c

          * Học sinh :     - Học sinh tiên tiến: 223 em

                                 - Học sinh giỏi: 90 em

                                 - Cháu ngoan Bác Hồ: 600 em

 - Đạt giải trong kỳ thi cấp huyện: 28 em, môn văn hóa lớp 9 đạt 18 em,Toán Casio đạt 04 em, Violympic đạt 02 em, Olympic  đạt 03 em, TDTT đạt 01 em).

 - Đạt giải trong kỳ thi cấp tỉnh: 5em môn Lịch sử đạt 02 em, môn Vật lý đạt 02 em, giải toán trên máy tính cầm tay 01 em. Kết quả lên lớp đạt 99,4%, thi tuyển sinh lớp 10 công lập đạt 48,6%. Kết quả trên là cơ sở, tiền đề năm học 2014-2015.

2. Tình hình nhà trường năm học 2014-2015.

a. Thuận lợi:

Trường ở địa điểm trung tâm xã Bình Khê, địa phương luôn quan tâm xác định đúng hướng các mục tiêu kinh tế - xã hội, đời sống của nhân dân ngày càng được nâng cao, cả về vật chất lẫn tinh thần và dân trí, tạo điều kiện  thuận lợi cho công tác giáo dục của nhà trường.

Nhà trường luôn được các đoàn thể xã hội quan tâm giúp đỡ, đặc biệt Ban cha mẹ học sinh phối kết hợp chặt chẽ với nhà trường trong công tác giáo dục học sinh và tạo điều kiện về cơ sở vật chất cho nhà trường. Nhà trường được công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn I năm học 2007-2008, chuẩn bị các điều kiện cho việc kiểm tra lại. Đội ngũ CB,GVNV nhà trường ổn định đủ về số lượng, cơ cấu bộ môn, đảm bảo tốt cho công tác giảng dạy. Học sinh đến lớp đảm bảo sĩ số 100% ngay từ đầu năm học. Cơ sở vật chất, thiết bị đồ dùng nhà trường chủ động tu sửa và mua bổ xung đảm bảo cho công tác dạy và học.

b. Khó khăn:

           - Địa bàn rộng, học sinh dân tộc thiểu số còn chiếm 15% trong tổng số học sinh nhà trường. Mặt bằng chất lượng học sinh không đồng đều, chất lượng đầu vào lớp 6 còn thấp.      .          

- Cơ sở vật chất nhà trường còn thiếu 02 phòng học bộ môn Tin học, Tiếng anh, sân thể chất chưa được sử dụng đất để qui hoạch.

Đánh giá mÆt m¹nh:

+ Năm học qua nhà trường đạt được thành tích trong các hoạt động giáo dục, số học sinh giỏi cấp huyện tăng đạt 28 em, cấp tỉnh đạt 5 em. các phong trào  dạy học, thể dục thể thao, văn nghệ, hoạt động NGLL phát triển mạnh. Đội ngũ CB, GVNV ddue về số lượng, cơ cấu bộ môn, có chất lượng về chuyên môn, có tinh thần trách nhiệm trong công tác.

+ Nhà trường duy trì đảm bảo sĩ số học sinh, Ban cha mẹ học sinh quan tâm, tạo điều kiện cho con em học tập.

+ CSVC, thiết bị đồ dùng  tư đảm bảo đủ cho công tác dạy và học. Nguồn tài chính được phân bổ chi hợp lý đáp ứng được sự phát triển của nhà trường.

* Mặt còn yếu

   - Một số giáo viên có tuổi đời 50 trở lên thực hiện ứng dụng CNTT còn hạn chế

  -  Nhiều học sinh dân tộc lực học còn yếu

  c. Tình hình đội ngũ:

+ Tổng số cán bộ giáo viên nhân viên: 43 đồng chí chia ra:

 - Biên chế 44 đồng chí     Nữ: 32 đ/c, Đảng viên: 15 đ/c.

                          + Ban giám hiệu: 03

                         + TPT:                  01(G/V Sinh- Hóa)

                       + Hành chính:       04 (01 kế toán, 01 văn thư, 01 Thư viện, 01 quản lý thiết bị đồ dùng)

                       + Giáo viên: 35  chia ra: Toán: 07, Lý: 02, Tin: 02, CN:01, MT: 01, Sinh: 02, Hóa: 02, Địa: 02, Văn: 07, Sử 02, GDCD: 01, Âm nhạc:01, Tiếng anh : 03, TD : 02).

 - Hợp đồng: 02 ( 01 giáo viên Tin học, 01 nhân viên y tế)

 - Đội ngũ CB,GVNV có trình độ chuyên môn đạt chuẩn: 100% trong đó trên chuẩn 20 đ/c, đủ về số lượng, cơ cấu bộ môn, cã t­ t­ëng lËp tr­êng v÷ng vµng, luôn tin tưởng vµ chấp hành nghiêm chỉnh ®­êng lèi l·nh ®¹o cña §¶ng, chính sách pháp luật nhµ n­íc, yªu ngµnh, yªu nghÒ, đoàn kết, có ý thức trách nhiệm, có ý thức phấn đấu trong công tác.

d. Tình hình học sinh:

          - Tổng số lớp: 19, tổng số học sinh 665 em

            Chia ra: Khối 6:    5 lớp 177 em

                        Khối 7:    4 lớp  146 em

                        Khối 8:    5 lớp  173 em

                        Khối 9:    5 lớp  167 em

          - Học sinh nữ:                321

          - Học sinh dân tộc:          97

 Nhà trường ngay từ đầu năm học đã huy động đủ 100% học sinh đến lớp.

đ. Tình hình cơ sở vật chất - Tài chính:

- Cơ sở vật chất nhà trường đủ phòng học cho 19 lớp,  có 10 phòng học chinh , 03 phòng bộ môn, Tin học, Hóa- sinh, Lý- CN, các phòng chức năng, công trình phụ trợ, môi trường đảm bảo, bàn ghế học sinh có 165 bộ, thiết bị đồ dùng dạy học phục vụ cho giảng dạy và ứng dụng CNTT nhà trường đảm bảo đủ.

- Công tác tài chính sử dụng ngân sách nhà nước cấp đảm bảo phục vụ đủ nhu cầu cho công tác giáo dục nhà trường, các khoản thu, chi trong năm học theo đúng chỉ đạo của nhà nước, của ngành, thu chi đúng qui định.

         

Phần thứ hai

CÁC NHIỆM VỤ VÀ CHỈ TIÊU TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2014-2015

A.Nhiệm vụ

I. Nhiệm vụ trọng tâm.

    1. Tích cực triển khai Nghị Quyết số 29/NQ-TƯ ngày 04/11/2013 của Hội nghị TƯ 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghiã và hội nhập Quốc tế. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả, sáng tạo các cuộc vận động và phong trào thi đua bằng việc làm cụ thể, cuộc vận động" Học tập và làm theo tấm  gương đạo đức Hồ Chí Minh", cuộc vận động "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" và phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực"nhằm giáo dục đạo đức, nhân cách, giá trị sống, kỹ năng sống cho CB,GVNV, học sinh phù hợp với điều kiện nhà trường và địa phương.

    2. Tiếp tục tập trung chỉ đạo đổi mới đồng bộ mạnh mẽ phương pháp dạy và học, nhằm phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của học sinh. Tiếp tục thực hiện 5 đề tài trong đó chú trọng nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng Anh, môn Tin học. Chú trọng chất lượng đại trà và mũi nhọn và xậy dựng môi trường an toàn xanh sạch đẹp.

    3. Tiếp tục bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục về năng lực chuyên môn, kỹ năng xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục, năng lực đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, tham gia các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, tổ chức các cuộc thi, các hoạt động giáo dục đạt kế quả.

II. Nhiệm vụ cụ thể.

    1. Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua

          Chỉ đạo cho CBGV, NV và HS nhà trường tiếp tục thực hiện có hiệu quả thiết thực việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh" bằng những việc làm cụ thể, phù hợp với nhiệm vụ, vị trí của mình. Đẩy mạnh cuộc vận động ‘Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" trở thành hoạt động thường xuyên trong dạy học và các hoạt động giáo dục. Ngay từ đầu năm học mỗi CBGV đăng ký một SKKN hoặc một giải pháp sáng tạo, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao. Cuối học kỳ I, cuối năm học nhà trường tổ chức đánh giá việc thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua của các tập thể và cá nhân, coi đây là một trong những tiêu chí để xếp loại thi đua năm học.

    2. Thực hiện kế hoạch giáo dục.

    2.1. Thực hiện nghiêm túc đúng, đủ chương trình kế hoạch giáo dục. Thực hiện  qui định về chấn chỉnh dạy thêm, học thêm không đúng qui định. Tập trung nâng cao chất lượng đại trà, giảm tỷ lệ học sinh yếu, kém, tăng tỷ lệ học sinh khá, giỏi, học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh, tích cực đổi mới phương pháp dạy học, các tổ, nhóm chuyên môn, giáo viên thực hiện phương pháp  "Bàn tay nặn bột" cho mỗi chủ đề mà không nhất thiết phải theo bài tiết mỗi chủ đề có thể thực hiện ở nhiều tiết học, mỗi tiết có thể thực hiện một số bước ở trong tiết học hoặc ngoài giờ lên lớp. Thực hiện dạy chuẩn kiến thức, chuẩn kỹ năng môn học, thực hiện tinh giản nội dung dạy học các bài qui định, nâng cao chất lượng dạy học lịch sử địa phương Đông Triều, Quảng Ninh. Tích cực sử dụng hiệu quả thiết bị đồ dùng dạy học, tham gia các cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và dạy học theo chủ đề tích hợp, tham gia cuộc thi khoa học kỹ thuật giành cho học sinh trung học, thực hiện tốt việc ứng dụng CNTT trong dạy học và quản lý. Đổi mới kiểm tra đánh giá  kết quả học tập và rèn luyện của học sinh . Đổi mới sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn, lớp chủ nhiệm.

    2.2. Tiếp tục thực hiện nâng cao chất lượng dạy tiếng Anh, 100%  giáo viên đạt trình độ chuẩn theo đề án ngoại ngữ Quốc gia. Ưu tiên phát triển kỹ năng nghe và nói cho học sinh, trong tất cả các giờ dạy nghe hiểu giáo viên phải sử dụng đĩa CD để học sinh có cơ hội nghe người bản xứ nói tiếng Anh, bổ xung thêm CSVC cho dạy học môn Tiếng anh. Nâng cao chất lượng môn Tin học và truyền thông 100% CBGV,NV tham gia học lớp bồi dưỡng do Phòng GD&ĐT tổ chức ngay từ đầu năm học. Tổ chức 100% học sinh học tự chọn môn Tin học theo chương trình qui định, đầu tư đảm bảo CSVC thiết bị phục vụ cho dạy và học tin học, thực hiện sử dụng tốt các phần mền trong quản lý giáo dục. Tiếp tục triển khai mô hình trường học nông thôn mới Xanh- Sạch -Đẹp-An toàn.

    2.3. Tổ chức tốt các hoạt động giáo dục NGLL, duy trì tốt các buổi chào cờ, hoạt động tập thể, nề nếp thể dục, múa hát tập thể giữa giờ, hát các bài truyền thống, dạy cho học sinh 1 bài nhảy tập thể, Thực hiện tốt chương trình công tác đội, các chuyên hiệu đội. Bồi dưỡng tuyên truyền viên măng non, tập huấn nghiệp vụ công tác đội cho các chi đội. Tổ chức tốt ngày Hội vệ sinh trường học, bảo vệ nguồn nước, môn trường. Tăng cường GD truyền thống, giáo dục pháp luật, chống tai nạn thương tích, xâm hại tình dục, đảm bảo ATGT.

3. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý. Thực hiện có hiệu quả kế hoạch bồi dưỡng CNTT đầu năm học và kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho CBGV, tạo điều kiện cho CBGV tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn của ngành, học nâng cao trình độ trên chuẩn, nghiên cứu khoa học tham gia các cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn đề giải quyết các tình huống thực tiễn, cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp. Tổ chức tốt các chuyên đề cấp trường, cụm và Hội thi giáo viên giỏi các cấp, không bố trí giáo viên dạy chéo môn, tăng cường bồi dưỡng đội ngũ tổ trưởng CM, giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên cốt cán, đổi mới và phát huy hiệu quả sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn, nêu cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp, của tổ chức Đoàn, Đội, gia đình và cộng đồng trong việc quản lý, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh.

 B. Những Chỉ tiêu và biện pháp

I. Công tác phát triển giáo dục

  1. Chỉ tiêu:

- Tuyển 173 học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học vào học lớp 6. Học sinh vào học lớp 10  các trường THPT đạt 97%.

- Duy trì sĩ số đạt 100%, tỷ lệ chuyên cần: 99,7%

- Phổ cập giáo dục THCS đạt 95% trong độ tuổi, hoàn thành điều tra đúng độ tuổi phổ cập giáo dục THPT. Hoàn thành cập nhật phần mềm mới trong công tác phổ cập ở địa phương.

 - Duy trì  số lớp 19 , số học sinh 665 em

 Lớp 6: 177 em;   lớp 7: 146 em;   lớp 8: 174 em;   lớp 9: 168 em.

  2. Biện pháp:

- Phối hợp với hai trường tiểu học, tuyển sinh 100% học sinh lớp 5 đã hoàn thành chương trình vào học lớp 6.

- Tổ chức ôn tập tốt cho học sinh học lực yếu năm học trước thi lại đầu tháng 8/2014. Quản lý sĩ số học sinh chặt chẽ từng ngày học và trong năm học. Học sinh vắng mặt không có lý do phải kịp thời thông tin phối hợp với gia đình, đôn đốc các em ra lớp.

- Tổ chức tốt các hoạt động giáo dục NGLL nội dung phù hợp thiết thực, hình thức phong phú, thu hút được nhiều học sinh tham gia.

- Điều chỉnh sĩ số học sinh các lớp cân đối về số lượng, chất lượng, chú ý tách các nhóm học sinh cá biệt. Những học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, diện hộ nghèo, cận nghèo, hộ 150%, nhà trường cho mượn SGK, tặng vở, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các em đến trường học tập.

- Tổ chức họp phụ huynh học sinh 3 lần/ năm, đầu năm tuần 1/9/2014, giữa năm tuần 1 tháng 1/2015. Cuối năm tuần 4/5/2015. Các lớp có thể họp đột xuất do giáo viên chủ nhiệm tổ chức, phải báo cáo và được sự đồng ý của nhà trường.

-Tổ chức bồi dưỡng đội ngũ giáo viên làm c«ng t¸c chñ nhiệm lớp, tôn trọng phát huy tính tích cực của học sinh, góp ý nhẹ nhàng khi học sinh mắc khuyết điểm nhỏ, kỷ luật nghiêm HS vi phạm nội qui của lớp, nhà trường, làm tốt công tác phối kết hợp với phụ huynh, quản lý số điện thoại của gia đình học sinh, đến thăm các gia đình học sinh ít nhất1lần trên năm.

- Tăng cường phối hợp chặt chẽ nhà trường với gia đình, xã hội, Thực hiện đảm bảo an toàn an ninh trường học. Kết hợp với trạm y tế xã kịp thời  phát hiện ngăn chặn dịch bệnh khi có dấu hiệu lây lan trong các lớp học và nhà trường.

II. Chất lượng giáo dục toàn diện.

1. Giáo dục đạo đức.

a. Chỉ tiêu:

Khối

Lớp

Tổng số học sinh

Hạnh kiểm

Tốt

Khá

TB

Yếu

Số lượng

%

Số lượng

%

Số lượng

%

Số lượng

%

Lớp 6

177

150

84,74

22

12,43

5

2,82

 

 

Lớp 7

146

130

89,04

13

8,90

3

2,05

 

 

Lớp 8

174

145

83,33

25

14,37

4

2,29

 

 

Lớp 9

168

135

80,35

31

18,45

2

1,19

 

 

Cộng

665

560

84,21

91

13,69

14

2,10

 

 

                  

b. Biện pháp:

 - Thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua trong năm học, thông qua giảng dạy các bộ môn văn hóa, tích hợp sâu sắc cho học sinh các chuẩn mực đạo đức, tổ chức tốt các hoạt động GDNGLL, nội dung phong phú mới mẻ các tiết sinh hoạt lớp, giờ chào cờ phải đổi mới nội dung hình thức, thường xuyên tuyên truyền  giáo dục cho học sinh thực hiện tốt pháp luật, truyền thống uống nước nhớ nguồn các chuẩn mực đạo đức, 100% học sinh trang bị sách kỹ năng sống.

-  Tổ chức tốt hoạt động "Tuần sinh hoạt tập thể" đầu năm học tổ chức cho học sinh học nội qui nhà trường, tổ chức tốt các hoạt động đầu năm học, các bài dự thi tìm hiểu những vấn đề chính trị- xã hội, ATGT, hoạt động chữ thập đỏ, ủng hộ người nghèo địa phương, Hoạt động đền ơn đáp nghĩa. tổ chức nuôi lợn nhân đạo mỗi tháng mỗi học sinh 2000đ để thăm hỏi học sinh khi ốm đau hoạn nạn, cha mẹ học sinh qua đời, giúp học sinh khó khăn, nghèo. Tổ chức cho học sinh dâng hương Đài tưởng niệm xã vào các ngày lễ lớn 5/9, 27/7, 22/12 nhằm giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn. Thăm tặng quà gia đình liệt sĩ, người già không nơi nương tựa.

- Thực hiện nghiêm túc ch­¬ng tr×nh dạy học môn GDCD giáo viên giảng dạy phải tích hợp nội dung môn GDCD với chủ đề GDNGLL và các môn học khác, để học sinh hiểu và có ý thức phấn đấu rèn luyện đạt các chuẩn mực đạo đức. Cuối mỗi học kỳ, giáo viên dạy môn GDCD tham gia đánh giá hạnh kiểm HS cùng với GVCN các lớp ghi nhận xét học sinh trong học bạ cuối năm.

- Thực hiện đảm bảo chương trình giáo dục NGLL 2 tiết/tháng/ lớp đúng chủ đề phù hợp thiết thực, có đổi mới qui mô về nội dung và hình thức tạo lên sự phong phú đa dạng hấp dẫn thu hút đối với học sinh. Tăng cường giáo dục pháp luật,  ATGT ký cam kết với nhà trường ngay đầu tháng 9/2014, các trò chơi nguy hiểm, giới tính, các tệ nạn xã hội.

- Tổ chức thực hiện tốt chương trình công tác đội và phong trào thiếu nhi do hội đồng đội chỉ đạo năm học 2014-2015. Đẩy mạnh hoạt động đội cờ đỏ, đội  phát thanh măng non. Duy trì tốt nề nếp đọc và làm theo báo đội, mỗi chi đội đặt một số báo thiếu niên giao cho lớp quản lý.

- Tổ chức tốt các ngày hoạt động chủ điểm, tăng cường thường xuyên giáo dục truyền thống lịch sử địa phương, cử lớp chuyên chăm sóc Đài tưởng niệm xã, cử đại diện học sinh làm vệ sinh chùa Ngọa Vân. Phát động toàn thể HS Ủng hộ học sinh khó khăn tại trường, người nghèo xã Bình Khê và các chương trình ủng hộ từ thiện trong năm học.

- Phối hợp với các tổ chức đoàn thể nhà trường, địa phương, các thôn, Ban cha mẹ học sinh, Ban công an xã và các tổ chức xã hội làm tốt công tác phong trào thiếu niên địa phương và giáo dục đạo đức cho học sinh.

2. Giáo dục văn hoá.

a. Chỉ tiêu:

+ Chất lượng xếp loại học lực

Khối

Lớp

Tổng số học sinh

Học lực

Giỏi

Khá

TB

Yếu

Số lượng

%

Số lượng

%

Số lượng

%

Số lượng

%

Lớp 6

177

38

21,46

60

33,89

70

39,54

9

5,08

Lớp 7

146

32

21,91

51

34,93

56

38,35

7

4,79

Lớp 8

174

25

14,36

64

36,78

80

45,97

5

2,87

Lớp 9

168

27

16,07

68

40,47

73

43,45

0

0%

Cộng

665

122

18,34

243

36,56

279

41,95

21

3,15

- Xét lên lớp lần 1 khối 6,7,8 đạt 96,5%; xét lên lớp lần 2 khối 6,7,8: 3%

          - Tốt nghiệp lớp 9: Đạt 100%,  tuyển sinh lớp 10 THPT công lập 55%

          - Học sinh giỏi cấp huyện phấn đấu 37 em, cấp tỉnh 15 em

+ Các môn văn hóa :  27 em; cấp tỉnh 12 em

          Ngữ văn: Cấp huyện 2, cấp tỉnh  1     Lịch sử: Cấp huyện   6, cấp tỉnh 3

          Toán                          2        "                Lý:                 "         3                2

          Hoá                 "         2         "       1      Anh:               "        2                1

          Địa                  "         3         "       1      Sinh:               "        2                1

          GDCD                       5                  2

+ Violympic cấp huyện 03 em, cấp tinh 01 em

+ Olimpic Tiếng Anh qua mạng cấp huyện 3 em, cấp tỉnh 1 em

+ Toán casio cấp huyện  04 em, cấp tỉnh 01em

+ Tổ chức cuộc thi khoa học kỹ thuật học sinh lớp 8-9 cấp trường tháng 10/2014. Phấn đấu có học sinh dự thi cấp huyện.

học sinh.

b. Biện pháp

- Tổ chức thùc hiÖn đúng qui định về thời gian, qui chÕ chuyªn m«n,ch­¬ng tr×nh d¹y häc theo hướng giảm tải các môn học. Thực hiện chương trình dạy học tự chọn môn Tin học theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT được ghi trên thời khóa biểu, sổ đầu bài.

- Thực hiện nghiêm túc dạy học chương trình địa phương, tiếp tục dạy học bổ xung nội dung mới phù hợp môn học Ngữ văn, Địa lý, Lịch sử trong cấp học. Trong dạy học có tích hợp giáo dục đạo đức học tập theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, sử dụng năng lượng tiết kiệm, bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên.

- Thực hiện nghiêm túc chương trình dạy môn TD, Âm nhạc, Mĩ thuật, đánh giá xếp loại khách quan, đảm bảo học sinh nắm được kỹ năng vận dụng thực hành đạt hiệu quả qua đó rèn cho HS sức khỏe phát triển thể lực có năng lực thẩm mĩ trong mọi hoạt động xã hội. Hạn chế không làm ảnh hưởng lớn đến việc xếp loại học lực của học sinh.

- Thực hiện phụ đạo học sinh yếu kém, bồi dưỡng học sinh giỏi ngay từ đầu tháng 10/2014.

- GVCN quan tâm đến học sinh có lực học yếu, kém, cá biệt xếp chỗ ngồi phù hợp, xây dựng các nhóm học tập để các em giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

- CBGV thực hiện đồng bộ đổi mới phương pháp dạy học, dạy học phân hóa theo năng lực của học sinh dựa theo chuẩn kiến thức kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS, giao cho các tổ, nhóm chuyên môn, giáo viên thực hiện phương pháp "Bàn tay nặn bột" cho mỗi chủ đề mà không nhất thiết phải theo bài tiết mỗi chủ đề có thể thực hiện ở nhiều tiết học, mỗi tiết có thể thực hiện một số bước ở trong tiết học hoặc ngoài giờ lên lớp, nâng cao chất lượng dạy học lịch sử địa phương Đông Triều, Quảng Ninh,  tổ chức cho học sinh học tập theo nhóm hợp lý, rèn kỹ năng tự học, tạo điều kiện cho HS nghiên cứu khoa học dưới sự hướng dẫn của nhóm giáo viên bộ môn và tài liệu tham khảo. Xây dựng hệ thống câu hỏi hợp lý, phù hợp, tập trung vào nội dung trọng tâm, để HS nắm chắc kiến thức. Chú trọng dạy học thực hành trong giờ chính khóa, đảm bảo cân đối giữa việc truyền thụ kiến thức và rèn kỹ năng cho học sinh.

- Tổ chức cho giáo viên đổi mới nội dung, hình thức kiểm tra đánh giá hoạt động học tập của học sinh, chú trọng kỹ thuật kỹ năng ra đề, soạn đáp án và hướng dẫn chấm bài kiểm tra phải có nhận xét, ra đề kiểm tra phải đảm bảo hình thức tự luận, chắc nghiệm dựa theo chuẩn kiến thức kỹ năng của chương trình, tăng cường khả năng thông hiểu và vận dụng, đảm bảo mức độ nhận biết. Giao cho các tổ chuyên môn xây dựng ma trận đề kiểm tra, tổ chức ra đề theo khối lớp học từng bộ môn. Thực hiện đánh giá nghiêm túc kết quả học tập của học sinh theo thông tư 58 của BGD&ĐT ngày 26/01/2012.

3. Giáo dục rèn luyện thể chất, thẩm mĩ

3.1Chỉ tiêu:

 - 100% học sinh xếp loại đạt các môn học MT, ÂN,TD

- Mỗi lớp xây dựng 01 đội tuyển dự thi Hội khỏe Phù Đổng, Văn nghệ cấp trường. Nhà trường xậy dựng 01 đội tuyển dự thi Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện

- Phấn đấu 03 học sinh đạt giỏi cấp huyện các môn điền kinh 01 học sinh cấp tỉnh.

3.2 Biện Pháp:

- Tổ chức dạy nghiêm túc chương trình môn thể dục, Âm nhạc, Mĩ Thuật chính khóa, các bài thể dục và múa hát giữa giờ,  tổ chức cho học sinh học bài nhảy tập thể, hát bài hát truyền thống giao cho TPT, GV trực ban, GVCN thực hiện.

- Các lớp xây dựng đội tuyển dự Hội khỏe Phù Đổng cấp trường tập luyện ngay từ tháng 10/2014, tuyển chọn đội tuyển dự thi cấp huyện, giao cho nhóm GV dạy TD Phân công Đ/c Khơi phụ chịu trách nhiệm thực hiện.

- Kết hợp Đoàn thanh niên xã tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động Đêm hội trăng rằm, các hoạt động phong trào thiếu nhi địa phương.

-Tổ chức các ngày hoạt động chủ điểm: Chào mừng Ngày nhà giáo Việt nam 20/11 tổ chức Hội thi văn nghệ mỗi lớp 2 tiết mục tùy chọn nội dung ca ngợi Đảng ,Bác, quê hương đất nước. Chào mừng ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt nam và ngày Quốc phòng toàn dân 22/12, tháng 12/2014 tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp trường, tuyên truyền truyền thống anh bộ đội cụ Hồ. Ngày 26/3/2015 chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCSHCM tổ chức cuộc thi rèn luyện kỹ năng đội viên, nghi thức đội, giáo dục ATGT, chọn và bồi dưỡng đội viên đủ điều kiện kết nạp Đoàn. Chào mừng ngày thành lập Đội TNTPHCM 15/5, ngày sinh nhật Bác 19/5 tổ chức cuộc thi nhà sử học nhỏ tuổi, kết nạp Đội viên lên Đoàn.

 - Tổ chức tốt ngày Hội vệ sinh trường học cấp trường tuần 1tháng 2/2015

- Kết hợp Trạm y tế xã tuyên truyền học sinh, cha mẹ học sinh tham gia mua bảo hiểm y tế 100%, xây dựng thực hiện kế hoạch y tế học đường, tuyên truyền phòng chống phát hiện các loại bệnh dịch lây lan trong các lớp. Tổ chức khám sức khoẻ cho học sinh 1 lần/năm. Tiêm phòng sản cho học sinh nữ lớp 9, đảm bảo nguồn nước uống và sinh hoạt hợp vệ sinh. Xây dựng kế hoạch tiêm phòng bệnh Ru ben la tháng 12/2014.

4. Công tác giáo dục lao động, hướng nghiệp, dạy nghề phổ thông.

4.1 Chỉ tiêu:

          - Tổ chức 97% học sinh lớp 8 học nghề phổ thông làm vườn.

          - 100% học sinh lớp 9 học chương trình GD hướng nghiệp.

          -100% học sinh biết lao động tự phục vụ.

          -100% các ngày trong tuần đảm bảo vệ sinh trường học

 4.2 Biện pháp:      .

- Phân công GV dạy môn GDHN lớp 9 cho học sinh, chủ động tích hợp giáo dục truyền thống nhà trường, địa phương gắn với môn học.

- Ban lao động xây dựng kế hoạch chỉ đạo các lớp lao động trực nhật lớp. Hỗ trợ vệ sinh sân trường khi cây xà cừ mùa lá rụng, tổ chức lao động dọn cỏ, dọn mương khuôn viên trường, lao động công ích cho địa phương. GVCN  nhận kế hoạch chỉ đạo phải có giáo án đạt yêu cầu kết quả buổi lao động, giáo dục học sinh nêu cao tinh thần ý thức trách nhiệm, tính kỷ luật, an toàn, hiệu quả trong lao động. Phân công chuyên cho các lớp duy trì tiếng trống sạch trường trong các ngày học.

- Tổ chức tuyên truyền cho Phụ huynh, học sinh lớp 8 hiểu rõ mục đích, yêu cầu học nghề phổ thông, tự nguyện đăng ký học nghề chương trình 70 tiết thời gian thực hiện từ tháng 10/2014 đến hết tháng 3/2015.

III. Xây dựng các điều kiện thiết yếu.

  1. Xây dựng đội ngũ:

1.1 Chỉ tiêu chất lượng đội ngũ.

- 100% cán bộ, giáo viên đăng ký thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả.

- 100% cán bộ, giáo viên có ý thức tu dưỡng rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống.

- 100% giáo viên thực hiện nghiêm túc chương trình bồi dưỡng CNTT, bồi dưỡng thường xuyên chuyên môn các quy định về chuyên môn, không có hiện tượng giáo viên vi phạm Quy chế chuyên môn;

- 90% giáo viên có trình độ chuyên môn nghiệp vụ xếp loại từ khá trở lên,  giáo viên dự thi giỏi cấp cơ sở 18 đ/c đạt 50%, cấp tỉnh 5đ/c đạt 14%.

- 100% giáo viên thực hiện tốt việc đổi mới phương pháp dạy học, dạy chuẩn kiến thức, chuẩn kỹ năng, thực hiện đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh.

- 100% giáo viên có sáng kiến kinh nghiệm hoặc giải pháp sáng tạo về việc thực hiện nhiệm vụ được giao của mình.

- 100% giáo viên sử dụng thành thạo các thiết bị hiện đại, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, sử dụng triệt để đồ dùng dạy học để nâng cao hiệu quả giờ dạy.

- 100% Hiệu trưởng, Hiệu phó và giáo viên đều đạt tiêu chuẩn chuẩn hiệu trưởng, chuẩn Hiệu phó và chuẩn giáo viên.

- Giáo viên học nâng cao trình độ đại học 5% (2 Giáo viên)

- Phát triển đảng viên 10% (4 Đảng viên)

1.2 Biện pháp:

1.2.1 Bồi dưỡng tư tưởng chính trị đạo đức

   Tích cực triển khai chương trình hành động số 26- CTr/TU ngày 5/3/2014 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TƯ ngày 4/11/2013 của Hội nghị TƯ 8( khóa XI) về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập Quốc tế. chỉ thị số 25-CT/TU ngày 28/2/2014 của tỉnh ủy Quảng Ninh, Nghị quyết số 10-NQ/TƯ ngày 5/12/2013của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về nội dung "Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng tinh giản bộ máy biên chế" nhằm đổi mới nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý đối với cơ sở giáo dục. Tuyên truyền cho CB-GVNV thực hiện tốt đường lối của Đảng chính sách, pháp luật của nhà nước, có kỷ luật, phẩm chất đạo đức, có lối sống lành mạnh lèi sèng lµnh m¹nh, trong sáng, có tinh thần đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, đoàn kết với đồng nghiệp, thực hiện tốt qui chế dân chủ trong nhà trường.

1.2.2 Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.

 - Chỉ đạo tốt việc đổi mới PPDH cho tất cả CBGV theo hướng phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo học tập của học sinh, vai trò chủ đạo của giáo viên, dạy học phân hóa theo năng lực của học sinh theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình các môn học, xây dựng hệ thống câu hỏi hợp lý phù hợp với các đối tượng, tập trung vào trọng tâm trách quá tải.

- CB,GV nghiêm túc thực hiện kế hoạch dạy học, qui chế chuyên môn, dạy học phải bám sát chương trình theo hướng giảm tải, áp dụng vận dụng kiến thức liên môn giải quyết các tình huống thực tiễn và dạy học theo chủ đề tích hợp. Chú trọng các giờ dạy thực hành trong giờ chính khóa đảm bảo cân đối kiến thức với kỹ năng liên hệ thực tế phù hợp với nội dung bài dạy. 100% giáo viên thực hiện ứng dụng CNTT vào truyền thông, soạn bài, giảng dạy, thực hiện áp dụng phương pháp dạy học bàn tay nặn bột, phương pháp dạy học tích cực khác theo các chủ đề mà không nhất thiết phải theo bài/ tiết trong chương trình, mỗi chủ đề có thể thực hiện nhiều tiết học, mỗi tiết có thể chỉ thực hiện một hoặc một số bước trong tiến trình sư phạm, ngoài các nhiệm vụ học tập trên lớp có thể thực hiện ngoài giờ lên lớp, ở nhà.

- Duy trì nề nếp sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn nội dung theo hướng trao đổi thảo luận bài dạy, đổi mới phương pháp giảng dạy, rút kinh nghiệm tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn gặp phải khi giảng dạy, phát huy vai trò giáo viên cốt cán bộ môn.

- Tăng cường đổi mới kiểm tra: Thực hiện nghiêm túc thông tư 58 của Bộ GD&ĐT ban hành Qui chế đánh giá xếp loại học sinh THCS. Tăng cường kiểm tra miệng rèn kỹ năng nói cho học sinh. Chú trọng kỹ thuật, kỹ năng ra đề, soạn đáp án, coi, chấm bài kiểm tra đúng qui định, các tổ chuyên môn chủ động xây dựng ma trận đề kiểm tra định kỳ, học kỳ I, các bài kiểm tra thường xuyên, định kỳ, học kỳ, giáo viên chủ động ôn tập định hướng kiến thức cần kiểm tra cho học sinh để nâng cao chất lượng. Khi chấm bài kiểm tra phải có phần nhận xét động viên sự cố gắng tiến bộ của học sinh. Đối với môn Tiếng Anh kiểm tra từ 1 tiết trở lên phải có phần nghe hiểu bằng đĩa CD, nhằm nâng cao khả năng nghe hiểu người nước ngoài nói ngoại ngữ. Đối với môn GDCD giáo viên dạy phải phối hợp với GVCN nhận xét xếp loại hạnh kiểm cho học sinh mỗi học kỳ. Hạn chế chữa điểm học sinh nếu chữa phải đúng qui định.

- Tổ chức thực hiện 7 chuyên đề cấp trường có thể tham gia cấp cụm.

          + Môn Vật Lý "Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn môn Vật lý 9"  Người thực hiện: Báo cáo Nguyễn Văn Sơn,  giảng dạy Nguyễn Văn Mười thời gian tháng  3/2015.

          + Môn Công nghệ " Sử dụng phương pháp BTNB trong dạy học môn Công nghệ" Báo cáo đ/c Nguyễn Thị lệ Thu giảng dạy Đ/c Nguyễn Thị Tâm thực hiện tháng 10/2014.

          + Môn Ngữ văn"Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống  "thực tiễn môn Ngữ Văn lớp 8, người thực hiện Báo cáo Trịnh quang Hưng, dạy chuyên đề Nguyễn Thị liên. Thời gian tháng tuần 1 tháng 11/2014.

          + Môn Giáo dục công dân "Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS"người thực hiện Báo cáo Nguyễn Thị Huyền, dạy chuyên đề Bùi Thị thu Tâm Thời gian tháng tuần 1 tháng 12/2014.

+ Môn Hóa học áp dụng phương pháp bàn tay nặn bột Hóa lớp 9 thực hiện Phạm Thị Hoạt, Đinh Thị Thúy tuần 4 tháng 10/2014.

+ Môn Sinh học áp dụng phương pháp bàn tay nặn bột sinh lớp 7 thực hiện Phan Thị Thanh Phượng, Bùi Thị Thu Hương tuần 2 tháng 11/2014.

          + Môn Tiếng Anh "Rèn kỹ năng nói cho học sinh lớp 8" Thực hiện Dương Thị Phượng , Cao Ngọc Hoa thời gian tuần 4 tháng 11/2014.

  • Nhà trường giao chỉ tiêu các môn học cho giáo viên

Môn

Giỏi

Khá

TB

Yếu

Môn

Giỏi

Khá

TB

Yếu

Toán

10%

32%

40%

18%

Nvăn

13%

25%

47%

15%

13%

29%

50%

8%

Sử

15%

35%

45%

5%

Hóa

13%

30%

47%

10%

Địa

15%

35%

45%

5%

Sinh

15%

35%

45%

5%

GDCD

20%

45%

34%

1%

Cnghệ

25%

35%

39%

1%

N ngữ

10%

25%

50%

15%

Tin

25%

35%

40%

 

MT

 

 

100%

 

TD

 

 

100%

 

Nhạc

 

 

100%

 

- Giáo viên chủ động bố trí thời gian ôn luyện học sinh giỏi tại trường.

- Giáo viên dạy cho tổ dự 4 tiết/năm bằng giáo án điện tử, dự giờ ít nhất 10 tiết trên một học kỳ, BGH số tiết dự giờ bằng tổng giáo viên nhà trường. Trong năm học mỗi giáo viên có một giải pháp sáng tạo hoặc sáng kiến kinh nghiệm hoàn thành tháng 4/2015. Đây là chỉ tiêu đánh giá thi đua trong năm học. Tổ trưởng chuyên môn ký duyệt giáo án của giáo viên vào các ngày thứ 2 và sinh hoạt tổ, thực hiện 2 đợt thi đua đợt 1 từ 6/10 đến 20/11/2014, đợt 2 từ  15/2 đến 26/3/2015, mỗi tổ chuyên môn tổ chức thao giảng 2 tiết/ đợt thi đua, kiểm tra toàn diện hồ sơ CBGV đầu năm, trong năm học kiểm tra toàn diện 1 lần/năm vào các tháng theo quyết định của Hiệu trưởng. Tổ chức cho GV tham gia dự thi giáo viên giỏi cấp trường tháng 11, cấp cơ sở, cấp tỉnh theo kế hoạch của Phòng GD&ĐT. Tổ chức cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn cấp trường tháng 12/2014 chọn tổ xuất sắc dự thi cấp huyện:

 + Tổ Văn Sử- GDCD:"Vận dụng kiến thức môn Ngữ Văn và GDCD vào trong thực tế giao tiếp"

Giáo viên hướng dẫn:    1. Trịnh Quang Hưng

                                     2. Bùi Thị Thu Tâm

Nhóm học sinh:              1. Phan Thị Hồng Nhung 9A

                                      2. Nguyễn Thị Thu Hà 9A

                                      3. Nguyễn Thị Thanh Tâm 9A

                                      4. Nguyễn Hải Yến 9A

                                        5. Mã Thị Trà Diễm 9A

+ Tổ Sinh-Hóa –Địa- Ngoại ngữ:" Vận dụng kiến thức Hóa học để sử lý một số mẫu vật ngâm môn Sinh học"

Giáo viên hướng dẫn:      1. Hoàng Thị Giang

                                         2. Phan Thị Thanh Phượng

Nhóm học sinh:                1. Nguyễn Thu Hương 9D

                                          2. Nguyễn Thị Hiền 9E

                                          3. Trần Mạnh Cường 9A

                                          4. Hoàng Mai Phương 9A

+ Tổ Toán –Lý –Công nghệ: " Vận dụng kiến thức môn Công nghệ để tận dụng chất thải trong chăn nuôi tại xã Bình Khê, tạo nguồn phân bón hữu cơ và giải quyết vấn đề môi trường" 

Giáo viên hướng dẫn:      1. Nguyễn Thị Tâm

                                         2. Nguyễn Thị Lệ Thu 

Nhóm học sinh:               1. Phạm Minh Phượng 7A  3. Đinh Thị Hiền

                                         2. Nguyễn Thị Thu Hà 7A  4.Nguyễn Thị Huệ

- Tổ chức cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp tháng 12/2014 cấp trường, lựa chọn sản phẩm xuất sắc nhất dự thi cấp huyện.

Hướng dẫn nghiên cứu khoa học kỹ thuật cho nhóm học sinh lớp 8-9, có sản phảm dự thi cấp huyện.

- Giáo viên sử dụng tối đa trang thiết bị đồ dùng dạy học, thực hiện ứng dụng CNTT phù hợp từng bài, phần bài, hướng dẫn CBGV thực hiện sử dụng phòng học thông minh vào dạy học, duy trì sử dụng quản lý sổ điểm điện tử, sử dụng dịch vụ nhắn tin, các tiết thực hành sống có thể huy động sự đóng góp của học sinh. riêng mẫu vật dạy mẫu cho cả lớp nhà trường chi để giờ học đạt hiệu quả cao. Phát động trong năm học mỗi CBGV làm 1 đồ dùng dạy học hoàn thành vào tháng 3/2015.

- Giáo viên thực hiện nhiệm vụ chuyên môn ở TTHTCĐ tham gia giảng dạy không phải xây dựng kế hoạch dạy học, thường xuyên bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu công việc. Kịp thời cùng địa phương tổ chức các lớp, các chương trình mới phù hợp với kinh tế, xã hội của địa phương.

        * Nâng cao đời sống CBGV

 - Thực hiện đầy đủ chính sách nhà nước qui định cho CBGVNV.

- Phối hợp với Công đoàn nhà trường động viên kịp thời CBGVNV trong các ngày lễ, tết và có thành tích cao trong năm học, Khi CBGVNV có người thân trong gia đình ốm đau, gặp hoạn nạn hoặc qua đời nhà trường  tổ chức các đoàn  thể đến thăm, viếng động viên.

- Tổ chức thăm quan học tập thực tế, kinh phí tự đóng góp thời gian 7 đến 10 ngày dịp nghỉ hè.

2. Phối kết hợp với các lực lượng

*Chi bộ nhà trường chỉ đạo chung các hoạt động giáo dục nhà trường, phối kết hợp tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, liên đội, cùng 19 tập thể lớp học sinh, tổ chức thực hiện kế hoạch năm học đề ra..

* Nhà trường tham mưu với Đảng uỷ, UBND xã, các ban ngành đoàn thể xã thực hiện tốt nhiệm vụ năm học.

* Nhà trường kết hợp với Đoàn TN, Liên đội xây dựng kế hoạch phối kết hợp thực hiện tốt các chương trình giáo dục theo chỉ đạo của huyện Đoàn, các hoạt động GDNGLL, HS lớp 9 đủ tuổi đạt tiêu chuẩn kết nạp lên đoàn đợt thi đua báo công lên Bác 19/5/2015. Tổ chức các hoạt động vui chơi văn hoá văn nghệ TDTT các ngày chủ điểm, thành lập đội cờ đỏ, đội nghi thức, đội phát thanh măng non, đánh giá các hoạt động NGLL trong từng buổi học của 2 khối.

* Đối với Ban công an xã, phối kết hợp để đảm bảo an ninh trật tự nhà trường phòng chống các tệ nạn xã hội, giáo dục học sinh cá biệt.

* Đối với các thôn phối kết hợp để giáo dục học sinh trong thôn công tác phòng chống các tệ nạn xã hội, phòng cháy, chữa cháy tại địa bàn, chống học sinh bỏ học.

* Đối với Ban cha mẹ học sinh: Phát huy vai trò của thường trực hội, duy trì các hoạt động mang tính xã hội hoá giáo dục.Triển khai tới toàn thể phụ huynh kế hoạch hoạt động của nhà trường, của hội. Họp 3 lần trong năm học, có thể họp bất thường khi có yêu cầu. Phối kết hợp chặt chẽ với các gia đình có con vi phạm nội qui nhà trường, bỏ học, vận động cha mẹ học sinh may áo đồng phục cho học sinh theo mẫu nhà trường đã ấn định, hỗ trợ cơ sở vật chất cho nhà trường, động viên khen thưởng kịp thời cho các cá nhân, tập thể đạt thành tích các đợt thi đua các cuộc thi, học kỳ I và cả năm.

* Kết hợp với trạm y tế xã thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe học sinh. Thực hiện kế hoạch y tế học đường sơ cấp cứu ban đầu, phòng chống các loại bệnh dịch.Tổ chức khám sức khoẻ cho học sinh 1 lần/năm. Tiêm phòng sản cho học sinh nữ lớp 9, đảm bảo nguồn nước uống và sinh hoạt hợp vệ sinh. Xây dựng kế hoạch tiêm phòng chống bệnh dịch Rubenla cuối tháng 12/2014 đầu tháng 1/2015 cho học sinh

* Đối với các cơ quan hữu quan đóng trên địa bàn, Kho KV4,Trung đoàn 405, Tiểu đoàn 2 đơn vị kết nghĩa, Công ty cổ phần giống vật nuôi cây trồng Đông Triều, các đội Lâm nghiệp, Trạm kiểm lâm, Nhà máy điện và các đơn vị có liên quan đến nhà trường phối kết hợp để có sự động viên, quan tâm chia sẻ, cùng đẩy mạnh hoạt động phong trào giáo dục tại địa phương.

3. Xây dựng cơ sở vật chất - Tài chính.

a. Xây dựng cơ sở vật chất sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí ngân sách nhà nước kết hợp với các nguồn huy động xã hội hoá hợp pháp:

+ Chỉ tiêu:

- Mua 02 máy tính để bàn, trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy, đầu tư trang thiết bị 01 phòng học thông minh, kịp thời sửa chữa CSVC hư hỏng. Bổ xung trang thiết bị phục vụ cho dạy và học.

- Thay thế hệ thống điện, quạt 8 phòng học, sửa chữa điện các phòng học, phòng chức năng.

- Xây mới 30m tường rào, hoàn chỉnh đường chạy sân thể chất 250 m, tạo cảnh quan trường học đạt tiêu chuẩn xanh- sạch- đẹp và an toàn.

+ Biện pháp:

          -Thường xuyên kiểm tra phát hiện tài sản hư hỏng, kịp thời mua sắm bổ xung đủ thiết bị đồ dùng cho dạy và học.

- Cân đối từ nguồn ngân sách tự chủ nhà nước cấp Hiệu trưởng, kế toán và Hội đồng giáo dục nhà trường xây dựng kế hoạch cho việc chi ngân sách phù hợp trên nguyên tắc tài chính của nhà nước.

b. Tài chính : Thực hiện đảm bảo thu chi đúng nguyên tắc, công khai dân chủ. Các khoản thu của học sinh ngoài học phí, Bảo hiểm y tế bắt buộc các khoản thu theo thỏa thuận được thống nhất từ Ban cha mẹ học sinh các lớp, GVCN chỉ thu hộ khi có ủy quyền của Ban cha mẹ học sinh. Nhà trường thực hiện nghiêm túc nguyên tắc thu, chi theo qui định.

4. Xây dựng trường chuẩn Quốc gia, thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục

- Thành lập ban chỉ đạo, kiểm tra, hoàn thành các tiêu chuẩn và báo cáo đề nghị công nhận lại. Tiếp tục thực hiện và duy trì 5 tiêu chuẩn trường chuẩn Quốc gia.

- Thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục, tiếp tục tổ chức thu thập thông tin minh chứng và mã hoá minh chứng giao cho các nhóm thực hiện.

IV. Công tác quản lý và thi đua

1. Công  tác quản lý

1.1 Quản lý bằng kế hoạch.

 Kế hoạch năm học 2014-2015, được xậy dựng thống nhất từ các tổ chuyên môn,  được bàn bạc nhất trí biểu quyết tại Hội nghị CB,VCLĐ đầu năm học và triển khai trong các tháng, các tuần. Căn cứ kế hoạch CBGVNV,HS nhà trường thực hiện nhiệm vụ theo quản lý chỉ đạo của chi bộ, BGH, tổ chuyên môn. Tổ chức họp Hội đồng giáo dục 2 lần/năm, Hội đồng sư phạm tuần 1 hàng tháng. Hội nghị CBVCLĐ tháng 10/2014. Giao ban hàng tuần tiết 2 thứ 7 (BGH-GV-TB). Sinh hoạt tổ nhóm CM 2 lần/ tháng tuần 2 và 4 (tổ Văn- sử-GDCD thứ 3; tổ Sinh- Hoá- Địa- NN thứ 4; tổ Toán- Lý- CN thứ 6).Họp đột xuất theo thông báo của hiệu trưởng.

 1.2 Quản lý bằng pháp chế

         Căn cứ văn bản chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, Bộ GD &ĐT, Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT. Căn cứ luật lao động CCVC, Căn cứ điều lệ nhà trường PT, luật giáo dục, nhà trường thực hiện quản lý tổ chức công tác giáo dục.

1.3 Quản lý bằng hành chính:   Mỗi cán bộ giáo viên, nhân viên đều phải nghiêm túc thực hiện luật lao động, xây dựng thực hiện qui chế nội bộ. Qui chế dân chủ, Qui định văn hóa công sở nhà trường.

1.4 Quản lý bằng thi đua

           Nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức phong trào thi đua, cụ thể các tiêu chuẩn, hình thức thi đua, lấy nêu gương điển hình để nhân rộng các phong trào thi đua, kiểm tra, đánh giá kết quả thi đua trung thực, khách quan, công bằng cho các tập thể, cá nhân, khen thưởng đúng đối tượng có thành tích, các giải từ khuyến khích trở lên. Xếp loại thi đua theo từng tháng, học kỳ II tính hệ số 2, định mức khen thưởng tuỳ thuộc vào ngân sách tự chủ của nhà trường và Ban cha mẹ học sinh hỗ trợ động viên khen thưởng. Đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cấp có thẩm quyền xét thi đua công nhận và khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong năm học nhằm thúc đẩy sự nghiệp giáo dục nhà trường ngày càng phát triển vững mạnh.

2. Công tác thi đua

2.1 Đăng ký các danh hiệu thi đua

          + Cá nhân:

  - Giáo viên giỏi cấp cơ sở :  18 đ/c

  - Giáo viên giỏi cấp tỉnh :    05 đ/c

  - Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: 11 đ/c

  - Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh:    03đ/c

  - Lao động tiên tiến: 43 đ/c

          + Tập thể

* Nhà trường phấn đấu đạt Tập thể lao động xuất sắc

          * Công Đoàn  phấn đấu đạt vững mạnh xuất sắc cấp huyện.

          * Liên đội  phấn đấu đạt vững mạnh cấp tỉnh

          * Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh.

          * Lớp tiên tiến: 19 lớp (6ABCDE.7ABCD. 8ABCDE.9ABCDE)

 + Đề nghị khen thưởng

          Đề nghị Sở giáo dục tặng giấy khen cho tập thể trường THCS Bình Khê,

          Đề nghị UBND huyện tặng giấy khen cho tập thể trường THCS Bình Khê,         cá nhân Phạm Văn Thịnh, Nguyễn Văn Đoàn Phó hiệu trưởng nhà trường.

 2.2 Biện pháp

- Phối hợp với công đoàn và các đoàn thể nhà trường xây dựng thống nhất kế hoạch. Cụ thể hóa nội dung các đợt thi đua có phát động, có kiểm tra, có đánh giá khách quan trung thực, động viên khen thưởng kịp thời CBGV đạt thành tích trong các phong trào thi đua.

- CB,GV chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện nghiên cứu sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp sáng tạo để có chất lượng hoàn thành tháng 3/2015.

- Ban thi đua tổ chức họp đánh giá xếp loại thi đua từng tháng, cuối mỗi học kỳ cuối năm học căn cứ vào tiêu chuẩn quy định của ngành giáo dục đối với mỗi cấp danh hiệu. Hoàn thành hồ sơ thi đua 18 tháng 5 năm 2015.

                                                        Phần thứ ba

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Nhà trường.

1.1 Đối với tập thể:

 - Căn cứ vào các văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015.

 - Căn cứ kế hoạch nhà trường đã thống nhất cam kết trong hội nghị cán bộ viên chức lao động.

 - Các tổ chức nhà trường như Công đoàn, ĐTN, LĐội, tổ chuyên môn, tổ chủ nhiệm và giáo viên, chủ động xậy dựng kế hoạch thực hiện theo phân cấp quản lý.

 - Các kế hoạch được kiểm duyệt vào tuần 1 hàng tháng, đánh giá kết quả sau mỗi tháng vào cuộc họp hội đồng nhà trường tuần 1hàng tháng.

 - Các vấn đề giải quyết chưa thoả đáng đưa ra hội đồng giáo dục bàn bạc và quyết định.

 - Thành lập Ban tổ chức các hoạt động giáo dục

          1. Thành lập ban CNTT:

          - Đ/c Phạm Văn Thịnh                                                   Trưởng ban

          - Đ/c Trịnh Quang Hưng                                                       Phó Ban

          - Đ/c Nguyễn văn sơn                                                            Phó Ban

          -  Các đ/c tổ trưởng CM                                                       Uỷ viên

          2. Thành lập Ban chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học - thực hiện các  cuộc thi, chuyên đề:

          - Đ/c Nguyễn Văn Đoàn            Trưởng ban

          - Đ/c Phạm Văn Thịnh              Phó ban

          - Đ/c Bùi Thị Thu Tâm              Ủy viên

          - Các tổ trưởng CM, ĐTN, TPT Uỷ viên

          3. Thành lập Ban chỉ đạo XD trường chuẩn và kiểm định CLGD

          - Đ/c Ngô Thị Phin                    Trưởng ban

          - Đ/c Nguyễn Văn Đoàn            Phó ban

- Đ/c Phạm Văn Thịnh              Phó ban

- Đ/c Bùi Thị Thu Tâm             Phó ban

          - Các tổ trưởng CM- GV           Uỷ viên

1.2 Cá nhân:

1. Bà  Ngô Thị Phin: Bí thư chi bộ -  Hiệu trưởng.

          Chịu trách nhiệm chung về mọi hoạt động giáo dục nhà trường trước Đảng uỷ, chính quyền địa phương, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Đông Triều, chi bộ. Quản lý tài chính, xây dựng cơ sở vật chất, quản lý tổ chức điều hành nhà trường, chủ tịch hội đồng giáo dục nhà trường, chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng và kỉ luật, có trách nhiệm giao nhiệm vụ và kiểm tra các hoạt động giáo dục của phó hiệu trưởng, các đoàn thể, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên, kế toán - hành chính, các bộ phận khác của nhà trường. Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của địa phương, Phòng GD&ĐT để thực hiện điều chỉnh kế hoạch. Thực hiện công tác ngoại giao của nhà trường, tuyên truyền và phối kết hợp với các lực lượng xã hội để làm tốt công tác giáo dục nhà trường, quản lý thiết kế trang TTĐT, dạy giáo dục hướng nghiệp 5 lớp 9.

2. Ông Phạm Văn Thịnh: Phó hiệu trưởng

    Quản lý chỉ đạo chuyên môn tổ Toán - Lý, công tác lao động, GD hướng nghiệp lớp 9, dạy nghề phổ thông lớp 8, công tác phổ cập giáo dục nhà trường, quản lý cơ sở vật chất, thiết bị đồ dùng dạy học, CNTT, Quản lý trang TTĐT, dạy Toán 9E, tổ chức theo dõi chỉ đạo các hoạt động giáo dục khối chiều.

3. Ông Nguyễn Văn Đoàn: Phó hiệu trưởng

  Quản lý chỉ đạo chung công tác dạy và học, HĐNGLL giám sát việc dạy thêm, học thêm không đúng qui định, kiểm tra giám sát các hoạt động của 2 tổ chuyên môn tổ Văn - Sử- GDCD, Sinh - Hoá –Địa- Ngoại ngữ, chỉ đạo quản lý hoạt động công tác chữ thập đỏ. Dạy 4 tiết Lịch sử lớp 9, tổ chức theo dõi chỉ đạo các hoạt động giáo dục khối sáng.

1.3.Tổ nhóm chuyên môn

+ Tổ hành chính

 1. Ông Dương Xuân Dần: Kế toán giúp hiệu trưởng quản lý thu - chi tài chính, phụ trách bảo hiểm y tế  của học sinh và giáo viên.

 2. Bà Nguyễn Thị Lam: Nhân viên hành chính, chịu trách nhiệm quản lý thư viện, công tác văn phòng đánh máy, lưu trữ, in văn bản theo dõi công văn đi, đến, chấm công, tiếp khách.

 3. Bà Lê Thị Thuỳ: Nhân viên hành chính, Văn thư phục vụ các phòng làm việc, chuẩn bị nước uống cho CBGV, các cuộc họp, Hội nghị, quản lý cơ sở vật chất phục vụ hội họp, lễ nghi, chụp ảnh các hoạt động, tiếp khách.

4. Bà Nguyễn Thị Thủy nhân viên phụ trách quản lý thiết bị đồ dùng, chuẩn bị dụng cụ TBDD cho GV giảng dạy, quản lý phòng học bộ môn.

5. Bà Nguyễn Thị Ngát nhân viên hợp đồng y tế có tránh nhiệm phụ trách phòng y tế, sơ cấp cứu ban đầu cho học sinh ,giáo viên, tuyên truyền phòng chống các bệnh dịch. Tổ chức khám sức khỏe cho học sinh. Giảm sát công tác vệ sinh môi trường

+ Các tổ nhóm, chuyên môn

Tổ: Toán - Lý - CN

1. Đỗ Hương Thảo TT, CN6A

2.Đặng Thị Thái Hương CN 9D

3.Nguyễn Văn Hiếu GV

4. Trần Thị Minh CN 7A

5. Hoàng Thị Sang CN 8D

6. Nguyễn Thị Lệ Thu CN6E

7. Nguyễn Văn Mười

8.NguyễnHồngPhương TTHTCĐ.

9. Lê Thị Nguyên CN8A

10. Nguyễn Văn Sơn

11. Nguyễn Thị Thảo CN7D

12. Nguyễn Huy Trọng

13. Nguyễn Thị Tâm CN 6D

14.Phạm Văn Thịnh PHT

Tổ: Văn - Sử

1. Nguyễn Thị Huyền TT-CN7C

2. Phạm Thị Huệ CN9E

3. Nguyễn Thị Chuyên CN 7B

4. Nguyễn Thị Nụ CN6D

5. Nguyễn Thị Khen CN6C

6. Bùi Thị Thu Tâm CTCĐ

7. Lê Đại

8. Trịnh Quang Hưng CN9A

9. Trương Thị Hương CN7C.

10. Ngô Thị Phin HT

11. Nguyễn Thị liên CN8B

12.Nguyễn Thị Dinh CN6B

 

Tổ: Sinh - Hoá - Địa- NN

1. Dương Thị Phượng TT

2. Phạm T. Thuý Phượng TK

3. Đặng Thị Khới

4. Nguyễn Thị Thuỷ CN 9C

5. Phạm Thị Hoạt

6. Hoàng Thị Giang

7. Đinh Thị Thúy TPT

8. Bùi Thị Thu Hương CN8E

9. Cao Ngọc Hoa

10. Thân Ngọc Khơi

11. Phan Thị Thanh Phượng CN9B

12. Bùi Thị Khuyên

13. Nguyễn Văn Đoàn PHT

 

3. Kế hoạch hoạt động chi tiết từng tháng.

Tháng

Các hoạt động trọng tâm

Thời gian thực hiện

Người thực hiện

 

Tháng 8

   2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng 9/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng 10/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng 11/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng 12/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng 1/2015

 

 

 

 

 

Tháng 2/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng 3/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng 4/2015

 

 

 

 

 

 

Tháng 5/2015

 

 

 

 

- Tổ chức họp CBGV phân công nhiệm vụ tháng 1/8. Tổ chức tập trung học sinh sáng 5/8.

 

 

- Tổ chức kiểm tra chất lượng lớp 6 ngày 9/8

 

- Tổ chức kiểm tra, xét lên lớp học sinh có học lực yếu năm học 2013-2014 ngày 9/8.

- Tổ chức triển khai nhiệm vụ năm học cho CBGV,HS, học chương trình chính khoá toàn trường ngày 15/8. ổn định công tác tổ chức lớp, tổ nhóm chuyên môn. Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng CNTT cho CBGV của PGD&ĐT.

- Hoàn thành thay cửa sắt 2 phòng học Thông minh,Tin học, thay thế mạng điện, quạt 8 phòng học, sửa chữa nâng cấp toàn bộ thiết bị điện các phòng chức năng.

.-Thực hiện chuẩn bị tốt công tác khai giảng năm học 2014-2015. Tuần hoạt động tập thể đầu năm- Triển khai các văn bản chỉ đạo năm học.

-Tổ chức các bộ phận, tổ chuyên môn, giáo viên xây dựng kế hoạch năm học. Khảo sát chất lượng đầu năm các môn học.

- Họp phụ huynh các lớp, kiện toàn công tác tổ chức liên đội.                   

- Tổ chức kiểm tra hồ sơ sổ sách đầu năm đối với giáo viên. Tiếp tục hoàn thành điều tra phổ cập.

-Thành lập đội tuyển học sinh giỏi các môn VH, Toán Casio, Violympic, Olympic Tiếng Anh.

- Hoàn thành điều tra báo cáo công tác phổ cập

 Tổ chức HS lớp 8 đăng ký và học NPT làm vườn.

- Duyệt kế hoạch và chuẩn bị Hội nghị CB,VCLĐ

 

 

- Tổ chức Hội nghị CBVCLĐ

- Hoàn thành đăng ký thi đua năm học.

- Chỉ đạo kế hoạch thi đua cho CBGV, HS thời gian 10/10-20/11, mỗi giáo viên dạy 2 tiết bằng giáo án điện tử, dự giờ 5 tiết, học sinh thi đua hái nhiều hoa điểm tốt đạt 18 điểm 8 trở lên không có điểm dưới 5.

- Các tổ thực hiện chuyên đề theo kế hoạch

- Kiểm tra toàn diện 6 -8 giáo viên

- Tổ chức duy trì ôn luyện đội tuyển văn hóa, giải toán trên máy tính cầm tay,Violimpic, Tiếng anh qua mạng ôn luyện dự thi và duy trì lớp ôn tập học sinh yếu kém, giỏi.

- Các tổ chuyên môn thực hiện ra đề kiểm tra định kỳ bộ môn.

- Thực hiện hoàn thành công tác phổ cập theo kế hoạch kiểm tra Phòng GD&ĐT.

- Kiểm tra CBGV sử dụng đồ dùng dạy học và làm đồ dùng dạy học.

 

- Tiếp tục chỉ đạo phong trào thi đua chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.Tổng kết thi đua.

- Tổ chức các chuyên đề theo kế hoạch

- Tổ chức tốt việc ôn tập các đội tuyển, các lớp học sinh yếu kém, giỏi. Tổ chức thực hiện các chuyên đề phương pháp bàn tay nặn bột trong giờ dạy môn Sinh, Lý, Hóa.

- Kiểm tra toàn diện 10 giáo viên, kiểm tra việc cho điểm của giáo viên vào sổ lớp.

- Tổ chức hội thi văn nghệ chào mừng Ngày nhà giáo Việt nam 19/11.

- Tổ chức thao giảng cấp trường mỗi tổ chuyên môn 2 tiết. Kiểm tra chế độ cho điểm của giáo viên. Thi GVG cấp trường.

- Tổ chức học sinh giỏi dự thi giải toán trên máy tính cầm tay cấp huyện.

- Kiểm tra toàn diện 6 giáo viên- Tổ chức cuộc thi KHKT cấp trường học sinh lớp 8-9

 

 

- Hoàn thành chương trình kỳ I ngày 30/12. Tổ chức ôn tập, kiểm tra học kỳ I.

- Tiếp tục thực hiện chuyên đề các tổ chuyên môn theo kế hoạch. Tổ chức tuyên truyền lịch sử quân đội nhân dân VN tổ chức Hội khỏe cấp trường.

- Giáo viên cốt cán bộ môn ra đề kiểm tra học kỳ I

- Hoàn thành tổng kết điểm HS, đánh giá xếp loại 2 mặt GD học sinh.

-    Tổ chức sơ kết kỳ I, hoàn thành báo cáo học kỳ I.

-  Vào xong điểm học bạ học sinh học kỳ I

- Tổ chức học sinh lớp 9 dự thi  học sinh giỏi các môn văn hóa.

- Tổ chức cho GV dự thi giỏi cấp  cơ sở, cấp tỉnh

- Tiếp tục ôn luyện học sinh giỏi dự thi Violimpic, Olimpic Tiếng anh qua mạng cấp huyện.

-Tổ chức học chương trình kỳ II.

- Tổ chức giáo viên và học sinh lên chùa Ngoạ Vân chăm sóc khu di tích.

- Kiểm tra toàn diện 8 GV

 

- Kiểm tra việc thực hiện chương trình, chế độ cho điểm, thi  đồ dùng dạy học.

- Kiểm tra toàn diện 5 giáo viên

- Phát động thi đua chào mừng ngày 26/3 TLĐTNCSHCM.

- Kiểm tra việc hoàn thành sáng kiến kinh nghiệm.

- Kiểm tra việc thực hiện chương trình, dự giờ 1 số GV

 

- Tổ chức ôn tập học sinh yếu, kém, Khá giỏi

-Hoàn thành chương trình nghề phổ thông lớp 8 chuẩn bị hồ sơ thi nghề PT.

- Thu sáng kiến kinh nghiệm, chấm

- Kiểm tra dà soát chương trình các môn học, chế độ cho điểm học sinh. Tổ chức học sinh giỏi cấp tỉnh dự thi. Tiếp tục phù đạo học sinh giỏi, yếu kém.

- Kiểm tra toàn diện giáo viên 5 đ/c

- Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua và nhiệm vụ thăm lớp dự giờ kỳ II, chuyên đề nhóm Vật lý.

- Tổng kết thi đua

- Tổ chức học sinh lớp 8 dự thi NPT

- Duy trì phù đạo học sinh yếu, kém, Tin học trẻ

- Kiểm tra chương trình, chế độ cho điểm các môn học.

- Bố trí phòng học dạy chương trình chậm, ôn tập kiểm tra học kỳ II

- Tổ chức kiểm tra học kỳ II tổng kết điểm học sinh sổ lớp, sổ điện tử, vào học bạ học sinh.

- Hoàn thành chương trình các môn học  20/5

- Hoàn thành các loại báo cáo năm học. Hoàn thành các loại hồ sơ cuối năm học của học sinh, các tổ chuyên môn, nhà trường.

- Tiếp tục ôn luyện chương trình tin học trẻ dự thi cấp huyện.

- Đáng giá chuẩn Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng chuẩn giáo viên.

- Thống nhất chương trình tham quan thực tế, thực hiện công tác dự toán kinh phí.

 

Tuần 1

 

 

 

Tuần 2

 

 

 

Tuần 3

 

Tuần 3

 

Tuần 4

 

 

Tuần 1,2

 

 

 

 

Tuần1, 2

 

Tuần 2

 

 

 

 

 

 

 

Tuần 3,4

 

 

Tuần 1

 

 

 

 

Tuần 2

 

 

Tuần 3,4

 

 

 

 

 

Tuần 3,4

 

 

 

 

 

Tuần1,2,3

Tuần 4

 

Tuần 1,2

 

Tuần 3

 

 

 

 

Tuần 3

 

Tuần 1,2,3

 

 

 

Tuần 4

 

 

 

 

Tuần 4

 

 

 

Tuần 2

 

 

 

Tuần 4

 

Tuần 1

 

Tuần3,

 

Tuần1,2,3,

 

Tuần 1

Tuần 4

 

 

 

 

Tuần1,4

Tuần 1

 

 

 

Tuần 1,2

 

 

 

Tuần 1,2

 

 

 

 

 

Tuần 2,3

 

Tuần 2,3,4

Tuần 4

 

 

 

 

Tuần 4

Tuần 1

Tuần 2

 

Tuần 3,4

 

 

 

Tuần 1,2

 

Tuần 3

Tuần3,4

 

Tuần 4

BGH

 

 

 

TPT, GVCN

BGH

BHG, GV

 

BGH, GV

 

BGH, GV

 

BGH, GV

 

 

BGH, GV

 

 

BGH, GV

 

BGH, GV

 

 

 

TPT

 

BGH- GV

 

Đ/c Thịnh- GV

BGH, CĐ,ĐTN,TPT

 

 

BGH,CĐ,ĐTN

TTCM

TPT

 

 

BGH, các đoàn thể

Tổ trưởng CM

GV

 

 

 

 

 

BGH-TT

BGH, GV

 

 

BGH

 

CBGV,HS

 

BTĐ

 

BGH,GV

 

TTCM,GV

 

 

TT

 

BGH , GV

TTCM

Đ/c Hương

 

BGH

 

BGH, GV

 

 

 

 

BGH,GV

TTCM,GVCN,

BTC HK

 

Đ/c Sơn

 

 

 

BGH, GV,HS

 

BGH, GV

CM,HS

 

BGH,GV

GV

 

GV-HS

 

 

PHT

 

 

 

 

 

BGH,TT,GV

 

 

 

BGH

 

BGH

BGH, GV

 

 

GV

 

BGH, GV

 

 

BGH, GV, CĐ

 

Đ/c Sơn.Mười

 

BTĐ

 

BGH,GV,HS

 

BGH

 

GV

 

 

BGH,GV,HS

 

GV,HS

BGH,GV

 CB,GV

                                               

                                                         Phần thứ  tư

 

ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

  1. Đối với địa phương đề nghị cấp sổ đỏ khu đất sân thể chất cho nhà trường.
  2. Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo: Không

Trên đây là kế hoạch năm học 2014- 2015 được các cá nhân, các tổ chuyên môn, các đoàn thể trong trường xây dựng, xin trình Phòng GD&ĐT phê duyệt.     

 

Hiệu trưởng

 

 

 

 

 

     Ngô Thị Phin