Xuất bản thông tin

KẾ HOẠCH TUẦN 1 NĂM HỌC 2012 -2013

KẾ HOẠCH TUẦN 1 NĂM HỌC 2012 -2013


KẾ HOẠCH TUẦN 1 NĂM HỌC 2012 -2013
(Từ 13/8 đến 19/8)
Nhiệm vụ trọng tâm:
-          Ổn định nề nếp, tổ chức dạy - học theo TKB, PPCT
-          Tiếp tục bồi dưỡng chuyên môn.
-          Tiếp tục củng cố, bổ sung CSVC trường, lớp
-          Ổn định xây dựng các hoạt động của nhà trường.
Cụ thể:
Ngày
Nội dung hoạt động
Người chỉ đạo
Lực lượng tham gia
Ghi chú
13/8
- Họp HĐ phân công chuyên môn, phân công công tác chủ nhiệm, tổ chức bàn giao công tác.
- Hoàn thành biên chế các lớp năm học 2012-2013. Kiểm tra khảo sát chất lượng lớp 6 ngày 14/8
-GV tiếp tục tham gia bồi dưỡng chuyên môn theo lịch của PGD
- Bàn giao CSVC cho lớp học
- Tổ chức cho HS lao động tu bổ trường lớp.
BGH
 
 
Đ/c Đoàn
 
 
Toàn trường
 
GV dược phân công
 
 
GVCN
 
 
 
 
 
14/8
- Chỉ đạo các lớp tổ chức cho HS học nội quy trường, lớp; ổn định cơ cấu tổ chức lớp. Kiểm tra khảo sát chất lượng lớp 6
 
- Tiếp tục củng cố CSVC trường học
 
BGH
 
 
Đ/c Đoàn Chức
 
 
 
GV được phân công
 
15/8
- Tổ chức hoạt động dạy, học theo TKB và PPCT.
- Củng cố xây dựng nề nếp HĐ đội, trực ban, nề nếp tự quản của lớp…
 
BGH,
Đ/c Thúy
 
16/8
- Kiểm tra nề nếp dạy - học, sĩ số học sinh các lớp
- BD chuyên môn tại trường
BGH
 
TB, GVCN các lớp
 
 
17/8
- Kiểm tra nề nếp dạy và học
- Củng cố xây dựng nề nếp HĐ đội, trực ban, nề nếp tự quản của lớp…
BGH
 
 
 
 
18/8
- Họp giao ban BGH
BGH
 
 
19/8
Nghỉ
 
 
 
                                                                                 
 HIỆU TRƯỞNG
 
 
                                                                                          (đã ký)
 
 
                                                                                      Ngô Thị Phin