Xuất bản thông tin

KẾ HOẠCH TUẦN 13 NĂM HỌC 2012 -2013

KẾ HOẠCH TUẦN 13 NĂM HỌC 2012 -2013


  KẾ HOẠCH TUẦN 13 NĂM HỌC 2012-2013
(Từ 05/11 đến 11/11/2012)
 
 
Nhiệm vụ trọng tâm:
-   Tổ chức HS tham gia hội thi tuyên truỳền giáo dục ATGT cụm 3
-  Tham gia tập huấn chuyên môn theo lịch của PGD
Cụ thể:
Ngày
Nội dung hoạt động
Người chỉ đạo
Lực lượng tham gia
Ghi chú
Thứ 2
05/11
- Chào cờ 2 khối, Trang trí cho ngày hội đọc, kiểm tra vị trí kế bàn trưng bày sách các lớp
 
Đ/c Phin, BGH
 
 
 
Gv,HS
 
 
 
 
 
 
Thứ 3
06/11
- Tổ chức ngày văn hóa đọc
- Họp Hội đồng
BGH
Đ/c Phin
 
GV,HS
CBGVNV
Sáng
Chiều
Thứ 4
07/11
- Tổ chức cho Gv dự giờ trực tuyến
BGH
Đ/c Phin
Gv Không có giờ dạy
 
 
 
Thứ 5
08/11
- Tổ chức cho Gv dự giờ trực tuyến
BGH
 
Đ/c Chức
Gv Không có giờ dạy
 
Thứ 6
09/11
- Kiểm duyệt chương trình dự thi
BGH
Đ/cHưng,HS
 
Thứ 7
10/11
- Kiểm tra việc chuẩn bị Hội thi ATGT cụm 3. Họp Hiệu trưởng PGD
BGH
Đ/c Phin
Chức, Hưng
 
CN 11/11
Tổ chức khai mạc Hội thi tuyên truyền GD ATGT cụm 3
Đ/c Phin, BGH
Hưng, HS tham gia
 
 
Nơi nhận:                                                         
- BGH( t/h)
- Lưu VP          
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 Ngô Thị Phin