Xuất bản thông tin

KẾ HOẠCH TUẦN 17 NĂM HỌC 2012 -2013

KẾ HOẠCH TUẦN 17 NĂM HỌC 2012 -2013


KẾ HOẠCH TUẦN 17 NĂM HỌC 2012 -2013
(Từ 03/12 đến 9/12)
 
Nhiệm vụ trọng tâm:
          + Tổ chức tuyên truyền và triển khai thực hiện tháng hành động Quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2012
          +Tổ chức thực hiện chuyên đề cụm III
Cụ thể:
 
Ngày
 
Nội dung hoạt động
 
Người chỉ đạo
 
Lực lượng tham gia
Ghi chú
Thứ 2
03/12
Chào cờ 2 khối “Tổ chức tuyên truyền và triển khai thực hiện tháng hành độngQuốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2012 »
Tham gia hội nghị HT- Hội thảo tại Tiểu học An Sinh.
Đ/c Phin
GV,HS
 
Thứ 3
04/12
- Tổ chức sinh hoạt chi bộ, Họp Hội đồng
 
Đ/c Phin
BGH
Đảng viên, CBGV,NV
 
Thứ 4
05/12
- Kiểm tra chuẩn bị CSVC thực hiện chuyên đề cụm 3
- Tham gia dự lớp tập huấn công tác khuyến học tại UBND Tràng An
Đ/c Phin,
Đ/C Đoàn, Hiếu, nhóm Anh Văn
 
 
Thứ 5
06/12
- Kiểm tra nề nếp dạy học và việc thực hiện cuộc thi chiếc ô tô mơ ước
- Kiểm tra công tác chuẩn bị chuyên đề cum 3.
 
BGH
 
 
TB,TPT, GV tham gia thực hiện chuyên đề
 
 
Thứ 6
07/12
- Học sinh khối sáng nghỉ học. CBGV tham gia thực hiện chuyên đề cụm 3.
 
BGH
GV,HS
 
Thứ 7
08/12
Kiểm tra thực hiện chương trình môn học, chế độ cho điểm học sinh.
Xây dựng kế hoạch ôn tập, ra đề, tổ chức coi chấm kiểm tra học kỳ I
Đ/C Phin, Đoàn
 
CBGV
 
CN 09/12
Học sinh lớp 8 học nghề PT
Đ/C Chức
GV phân công, HS
 
 
Nơi nhận:                                                          
- BGH( t/h)
- Lưu VP          
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
                            Ngô Thị Phin