Xuất bản thông tin

KẾ HOẠCH TUẦN 2 NĂM HỌC 2012 -2013

KẾ HOẠCH TUẦN 2 NĂM HỌC 2012 -2013


KẾ HOẠCH TUẦN 2 NĂM HỌC 2012 -2013
(Từ 20/8 đến 26/8)
 
Nhiệm vụ trọng tâm:
-          Tiếp tục thực hiện  dạy - học theo TKB, PPCT, dà sát học sinh lớp 6 ngồi nhầm lớp.
-          Tiếp tục củng cố, bổ sung CSVC trường, lớp chuẩn bị các điều kiện phục vụ khai giảng
-          Tuyên truyền học sinh đăng ký dự thi lớp trọng điểm huyện.
Cụ thể:
Ngày
Nội dung hoạt động
Người chỉ đạo
Lực lượng tham gia
Ghi chú
20/8
- Tổ chức hoạt động dạy, học theo TKB và PPCT.
- Lập danh sách HS đăng ký dự thi lớp trọng điểm, phát đơn cho HS
BGH
 
Toàn trường
 
GVCN
 
 
 
 
21/8
- Thực hiện dạy, học theo TKB và PPCT. Củng cố nề nếp HĐ độị
- Lập kế hoạch tổ chức khai giảng năm học.
BGH
 
 
 
 
 
GV,NV
 
22/8
- Kiểm tra nề nếp dạy - học và các hoạt động đội.
- Duyệt KH đại hội công đoàn trường
BGH
 
 
 
 
BCH Công đoàn
 
 
23/8
- Kiểm tra nề nếp hoạt động đội.
- Triển khai công tác chuẩn bị cho khai giảng
- Báo cáo địa phương về công tác chuẩn bị khai giảng
 
BGH
 
 
 
TPT,GV
 
 
24/8
- Dự TK năm học và TK công đoàn tại PGD. Triển khai tuyên truyền GV,HS tự nguyện tham gia đóng bảo hiểm
BGH
HT
 
 
Văn phòng
 
 
25/8
- Kiểm tra CSVC phục vụ khai giảng
BGH
Các đoàn thể
 
                                                                                                          
 
                                                                                                         HIỆU TRƯỞNG
 
                                                                                                             (đã ký)
 
 

                                                                                                            Ngô Thị Phin