Xuất bản thông tin

KẾ HOẠCH TUẦN 3 NĂM HỌC 2012 -2013

KẾ HOẠCH TUẦN 3 NĂM HỌC 2012 -2013


  KẾ HOẠCH  TUẦN 3 NĂM HỌC 2012 -2013
(Từ 27/8 đến 2/9)
 
Nhiệm vụ trọng tâm:
-          Tiếp tục thực hiện  dạy - học theo TKB, PPCT  kết hợp bồi dưỡng chuyên
-          Chuẩn bị các điều kiện tổ chức Khai giảng năm học mới
Cụ thể:
Ngày
Nội dung hoạt động
Người chỉ đạo
Lực lượng tham gia
Ghi chú
27/8
 
 
 
 
- Tổ chức hoạt động dạy, học theo TKB và PPCT.
- Gửi giấy mời đại biểu dự khai giảng
 
BGH
 
 
 
 
 
 
Toàn trường
 
Văn phòng
 
 
 
 
28/8
- Thực hiện dạy, học theo TKB và PPCT. Củng cố nề nếp HĐ đội …
- Treo Băng rôn khẩu hiệu truyên truyền khai giảng
- Duyệt các chương trình khai giảng
BGH
 
 
 
 
GV Nam
 
29/8
- Họp Hội đồng
 
Đ/c Phin
Toàn thể HĐ
 
HS nghỉ học
30/8
- Tổ chức hoạt động dạy, học theo TKB và PPCT.
 
BGH
 
Toàn trường
 
 
31/8
- Tổ chức hoạt động dạy, học theo TKB và PPCT.
 
BGH
Toàn trường
 
01/9
Nghỉ bù Quốc khánh
 
 
 
02/9
Nghỉ
 
 
 
                                                                                             HIỆU TRƯỞNG
 
 
                                                                                                     (đã ký)
 
 

                                                                                            Ngô Thị Phin