Xuất bản thông tin

Kế hoạch Tuần, Tháng năm học 2016-2017

Kế hoạch Tuần, Tháng năm học 2016-2017


KẾ HOẠCH THÁNG:

 

Tháng 8

Tháng 10

Tháng 12

Tháng 2

Tháng 4

Tháng 9

Tháng 11

Tháng 1

Tháng 3

Tháng 5

 

 

KẾ HOẠCH TUẦN:

 

Tuần 1

Tuần 6

Tuần 11

Tuần 16

Tuần 21

Tuần 26

Tuần 31

Tuần 36

 Tuần 2

Tuần 7

Tuần 12

Tuần 17

Tuần 22

Tuần 27

Tuần 32

Tuần 37

  Tuần 3

Tuần 8

Tuần 13

Tuần 18

Tuần 23

Tuần 28

Tuần 33

Tuần 38 

  Tuần 4

Tuần 9

Tuần 14

Tuần 19

Tuần 24

Tuần 29

Tuần 34

 Tuần 39

  Tuần 5

Tuần10

Tuần15

Tuần 20

Tuần 25

Tuần 30

Tuần 35

 Tuần 40