Xuất bản thông tin

Lịch công tác tháng 9/2014

Lịch công tác tháng 9/2014


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 TRƯỜNG THCS BÌNH KHÊ

 

 Số: 02//LCT- TRTHCS.BÌNH KHÊ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

           Bình Khê, ngày 01  tháng 9 năm 2014

 

 

 

 Lịch công tác tháng 9/2014

                                                                                 

 

* Trọng tâm công tác tháng 9 /2014:

- Tổ chức CBGVNV,tuyên truyền nhiệm vụ năm học, xây dựng kế hoach năm học

- Ổn định xây dựng nề nếp các hoạt động GD

- Chuẩn bị tổ chức Hội nghị CBGVNV, Cha mẹ học sinh, Đại hội Liên đội

- Tổ chức ký cam kết thực hiện nhiệm vụ năm học, ATGT và các tệ nạn xã hội

 

Lịch cụ thể

Ngày

Nội dung công tác

Bộ phận, GV thực hiện

03/9

Tổ chức toàn trường dạy và học bình thường, chuẩn bị công tác khai giảng

BGH,GV

04/9

Toàn trường tập dượt khai giảng buổi sáng, chiều chuẩn bị trang trí khán đài, công tác vệ sinh.

BGH, Thảo, Bộ phận văn phòng.

05/9

Toàn trường Khai giảng năm học mới 7h-9h, Chiều các tổ họp xây dựng kế hoạch.

BGH, GV,HS,Đại biểu, Các tổ chuyên môn.

06/9

Toàn trường tổ chức dạy và học theo thời khóa biểu, bố trí  GV đi học CNTT

Bộ phận chuyên môn

08/9

Triển khai kế hoạch nội dung họp cha mẹ học sinh tới các lớp.

HT,GVCN

8-13/11/

Các tổ chuyên môn, GV xây dựng kế họạch theo nhiệm vụ phân công. Triển khai điều tra phổ cập THCS,THPT.

BGH, GV

14/9

Tổ chức họp Ban cha mẹ học sinh các lớp triển khai nhiệm vụ năm học và những qui định dạy thêm học thêm, các khoản thu của năm học

 

GVCN,

16-18/11

Các tổ chuyên môn bàn thống nhất kế hoạch nhà trường

Tổ chuyên môn

26/11

Duyệt kế hoạch năm học tại THCS Tân Việt

 

BGH,CĐ,TPT

27-30/11

Chuẩn bị Hội nghị CB,VCLĐ

 

                                                                                                 HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      Ngô Thị Phin