Xuất bản thông tin

Thời khóa biểu buổi chiều

Thời khóa biểu buổi chiều


   PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN ĐÔNG TRIỀU                                                                      THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2011-2012

                  TRƯỜNG THCS BÌNH KHÊ                                                                                                                        Thực hiện từ ngày 21tháng 11 năm 2011

                                                                                                                                       Buổi: Chiều

 

6A

6B

6C

6D

6E

8A

8B

8C

8D

8E

2

Văn - Thục

Toán - HươngT

CNghệ - TâmC

Sinh - Giang

GDCD - Tâm

Toán - Sơn

NNgữ - Hoa

Văn - Chuyên

Địa - Khới

Sinh - Oanh

 

Văn - Thục

Sinh - Giang

Nhạc - Đại

Sử - Chuyên

TD - HươngT

Địa - Khới

Toán - Sang

NNgữ - Hoa

Văn - Khen

Toán - Sơn

 

Toán - Hiếu

Văn - Thục

Toán - HươngT

NNgữ - Hoa

CNghệ - TâmC

Văn - Khen

Văn - Chuyên

Địa - Khới

GDCD - Tâm

Hoá - Giang

 

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

 

NGLL1,2- Thục

NGLL1,2- Hương

NGLL3,4- Hương

NGLL1,2- Thục

NGLLsáng 1- Thục

NGLL T12- Chuyên

NGLL T34- Chuyên

NGLLT12-Sang

NGLLT34-Sang

NGLLTS3-Sang

3

Toán - Hiếu

Tin - Kiển

Toán - HươngT

Toán - L.Thu

Nhạc - Đại

GDCD - Tâm

Sử - Hưng

Văn - Chuyên

Sinh - NPhượng

Văn - Khen

 

GDCD - Tâm

Toán - HươngT

NNgữ - Lại

Tin - Kiển

Toán - L.Thu

Sinh - NPhượng

Văn - Chuyên

Sử - Hưng

Sử - Huyềnv

Văn - Khen

 

NNgữ - Lại

Nhạc - Đại

Tin - Kiển

TD - HươngT

Địa - Thuỷ

NNgữ - Hoa

Văn - Chuyên

Sinh - NPhượng

TD - Hiếu

GDCD - Tâm

 

Địa - Thuỷ

NNgữ - Lại

Sử - Chuyên

Văn - Huyềnv

NNgữ - Hoa

Văn - Khen

Tin - Thuỳ

GDCD - Tâm

Nhạc - Đại

NNgữ - DPhượng

 

 

 

TD - HươngT

NNgữ - Hoa

 

Sử - Hưng

GDCD - Tâm

Nhạc - Đại

NNgữ - DPhượng

Tin - Thuỳ

4

Sinh - Giang

CNghệ - Sang

Văn - Huyềnv

Hoạ - Trọng

Toán - L.Thu

Hoá - Hoạt

Sinh - NPhượng

TD - Khơi

Toán - Sơn

Tin - Thuỳ

 

Hoạ - Trọng

NNgữ - Lại

Văn - Huyềnv

Toán - L.Thu

CNghệ - TâmC

Tin - Thuỳ

Hoá - Hoạt

Sinh - NPhượng

Hoá - Giang

Toán - Sơn

 

TD - Khơi

TD - NPhượng

NNgữ - Lại

Toán - L.Thu

Sinh - Giang

Toán - Sơn

Hoạ - Trọng

Toán - Sang

NNgữ - DPhượng

Sử - Huyềnv

 

NNgữ - Lại

Hoạ - Trọng

Sinh - Giang

CNghệ - TâmC

Văn - Huyềnv

TD - Khơi

Địa - Khới

Toán - Sang

Tin - Thuỳ

NNgữ - DPhượng

 

CNghệ - Sang

 

 

 

 

Sinh - NPhượng

TD - Khơi

Tin - Thuỳ

Hoạ - Trọng

Địa - Khới

5

CNghệ - Sang

Lý - Loan

Địa - Thuỷ

Sinh - Giang

Toán - L.Thu

Nhạc - Đại

Tin - Thuỳ

Hoá - Thuý

Toán - Sơn

NNgữ - DPhượng

 

Nhạc - Đại

Địa - Thuỷ

Toán - HươngT

Lý - Loan

Sinh - Giang

Tin - Thuỳ

CNghệ - L.Thu

NNgữ - Hoa

NNgữ - DPhượng

Toán - Sơn

 

Lý - Loan

Văn - Thục

Sinh - Giang

Văn - Huyềnv

NNgữ - Hoa

Toán - Sơn

Nhạc - Đại

Toán - Sang

Tin - Thuỳ

CNghệ - L.Thu

 

Toán - Hiếu

Toán - HươngT

Lý - Loan

Địa - Thuỷ

Văn - Huyềnv

NNgữ - Hoa

Toán - Sang

CNghệ - L.Thu

Hoá - Giang

Nhạc - Đại

 

 

CNghệ - Sang

TD - HươngT

Nhạc - Đại

Lý - Loan

CNghệ - L.Thu

NNgữ - Hoa

Tin - Thuỳ

Sử - Huyềnv

TD - Hiếu

6

TD - Khơi

Sử - Chuyên

Văn - Huyềnv

Toán - L.Thu

Tin - Kiển

Sử - Hưng

Hoá - Hoạt

Lý - Mười

Văn - Khen

Hoạ - Trọng

 

Sử - Chuyên

NNgữ - Lại

Hoạ - Trọng

Văn - Huyềnv

Tin - Kiển

Hoá - Hoạt

TD - Khơi

Sử - Hưng

Lý - Mười

Hoá - Giang

 

Sinh - Giang

TD - NPhượng

Tin - Kiển

Văn - Huyềnv

NNgữ - Hoa

Lý - Mười

Sử - Hưng

Hoạ - Trọng

CNghệ - L.Thu

Văn - Khen

 

Toán - Hiếu

Sinh - Giang

NNgữ - Lại

Tin - Kiển

Toán - L.Thu

Hoạ - Trọng

Lý - Mười

TD - Khơi

Sinh - NPhượng

Văn - Khen

 

NNgữ - Lại

Tin - Kiển

 

 

Hoạ - Trọng

TD - Khơi

Sinh - NPhượng

NNgữ - Hoa

TD - Hiếu

Lý - Mười

7

Tin - Hiếu

Văn - Thục

GDCD - Tâm

TD - HươngT

Sử - Chuyên

Văn - Khen

NNgữ - Hoa

Hoá - Thuý

Toán - Sơn

Sử - Huyềnv

 

Tin - Hiếu

Văn - Thục

Văn - Huyềnv

GDCD - Tâm

TD - HươngT

Văn - Khen

Văn - Chuyên

Toán - Sang

Toán - Sơn

Sinh - Oanh

 

Văn - Thục

GDCD - Tâm

Toán - HươngT

CNghệ - TâmC

Văn - Huyềnv

NNgữ - Hoa

Toán - Sang

Văn - Chuyên

Văn - Khen

Toán - Sơn

 

Văn - Thục

Toán - HươngT

CNghệ - TâmC

NNgữ - Hoa

Văn - Huyềnv

Toán - Sơn

Toán - Sang

Văn - Chuyên

Văn - Khen

TD - Hiếu

 

SH

SH

SH

SH

SH

SH

SH

SH

SH

SH