Xuất bản thông tin

Thời khóa biểu buổi chiều (21/09/2015)

Thời khóa biểu buổi chiều (21/09/2015)


Trường THCS Bình Khê

Năm học 2015 - 2016

Học kỳ 1

THỜI KHOÁ BIỂU

Áp dụng từ ngày 21 tháng 09 năm 2015

BUỔI CHIỀU

THỨ

TIẾT

6A

6B

6C

7A

7B

7C

7D

7E

 

 

2

1

Toán - ThảoN

Văn - Nhung

GDCD - Khen

Lý - Sơn

Văn - Dinh

GDCD - Tâm

Sử - Chuyên

NNgữ - PPhượng

 

 

2

Nhạc - Dinh

Toán - ThảoN

NNgữ - PPhượng

Toán - Thảo

Nhạc - Khen

Văn - Chuyên

Lý - Sơn

Văn - Nụ

 

 

3

NNgữ - PPhượng

GDCD - Khen

Văn - Nhung

Văn - Dinh

TD - Thảo

Văn - Chuyên

Văn - Nụ

Toán - Sơn

 

 

4

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

 

 

5

NGLL

SH

NGLL

TD - Thảo

TCVăn - Dinh

Lý - Sơn

NNgữ - PPhượng

TCVăn - Nụ

 

 

3

1

Địa - Khuyên

Văn - Nhung

Sinh - HươngS

Sinh - Hoạt

Sử - Chuyên

Nhạc - Khen

Hoạ - Trọng

Toán - Sơn

 

 

2

Sinh - HươngS

Văn - Nhung

Sử - Chuyên

Hoạ - Trọng

Toán - Thảo

Toán - Hiếu

Địa - Khuyên

Nhạc - Khen

 

 

3

GDCD - Khen

Sinh - HươngS

NNgữ - PPhượng

Toán - Thảo

Lý - Sơn

NNgữ - DPhượng

Toán - Hiếu

Hoạ - Trọng

 

 

4

NNgữ - PPhượng

TCVăn - Nhung

TD - Hiếu

TCTo - Sơn

NNgữ - DPhượng

Địa - Khuyên

Sử - Chuyên

TD - Trọng

 

 

5

TCVăn - Nhung

CNghệ - Khuyên

TCTo - Nguyên

NNgữ - DPhượng

Hoạ - Trọng

TCTo - Hiếu

TCTo - Sơn

NNgữ - PPhượng

 

 

4

1

NNgữ - PPhượng

Lý - Sơn

Địa - Khuyên

Văn - Dinh

NNgữ - DPhượng

Toán - Hiếu

Sinh - Hoạt

Sử - Chuyên

 

 

2

Lý - Sơn

NNgữ - PPhượng

Văn - Nhung

Địa - Khuyên

Văn - Dinh

Sử - Chuyên

TD - Hiếu

Sinh - Hoạt

 

 

3

Văn - Nhung

Sử - Chuyên

NNgữ - PPhượng

NNgữ - DPhượng

Văn - Dinh

TD - Hiếu

Địa - Khuyên

Lý - Sơn

 

 

4

Văn - Nhung

TD - Hiếu

CNghệ - Khuyên

Sử - Chuyên

Sinh - Hoạt

NNgữ - DPhượng

Văn - Nụ

Toán - Sơn

 

 

5

TD - Hiếu

TCTo - Nguyên

TCVăn - Nhung

TCVăn - Dinh

TCTo - Sơn

TCVăn - Chuyên

TCVăn - Nụ

Địa - Khuyên

 

 

5

1

Toán - ThảoN

TD - Hiếu

Văn - Nhung

Sử - Chuyên

GDCD - Tâm

Địa - Khuyên

Nhạc - Khen

Văn - Nụ

 

 

2

Văn - Nhung

Địa - Khuyên

Toán - ThảoN

CNghệ - TâmC

Sử - Chuyên

TD - Hiếu

NNgữ - PPhượng

Văn - Nụ

 

 

3

Văn - Nhung

NNgữ - PPhượng

Toán - ThảoN

Nhạc - Khen

CNghệ - TâmC

Văn - Chuyên

Toán - Hiếu

GDCD - Tâm

 

 

4

NGLL- Nhung

NGLL-Nhung

NGLL-Nhung

NGLL- Dinh

NGLL- Dinh

NGLL- Dinh

NGLL- Tâm

NGLL- Hoạt

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

1

Toán - ThảoN

Văn - Nhung

Sinh - HươngS

Toán - Thảo

Văn - Dinh

Hoạ - Trọng

Sinh - Hoạt

Địa - Khuyên

 

 

2

Hoạ - Trọng

Nhạc - Dinh

Toán - ThảoN

Toán - Thảo

Địa - Khuyên

Sinh - Hoạt

Toán - Hiếu

CNghệ - Sang

 

 

3

CNghệ - Khuyên

Toán - ThảoN

Văn - Nhung

Sinh - Hoạt

Toán - Thảo

NNgữ - DPhượng

Toán - Hiếu

TD - Trọng

 

 

4

Sinh - HươngS

Hoạ - Trọng

Nhạc - Dinh

Địa - Khuyên

NNgữ - DPhượng

CNghệ - Sang

TD - Hiếu

Sinh - Hoạt

 

 

5

TCTo - Nguyên

Sinh - HươngS

Hoạ - Trọng

NNgữ - DPhượng

Sinh - Hoạt

Toán - Hiếu

CNghệ - Sang

TCTo - Sơn

 

 

7

1

TD - Hiếu

CNghệ - Khuyên

Toán - ThảoN

Văn - Dinh

Toán - Thảo

Sử - Chuyên

NNgữ - PPhượng

Văn - Nụ

 

 

2

Sử - Chuyên

Toán - ThảoN

CNghệ - Khuyên

Văn - Dinh

Toán - Thảo

Toán - Hiếu

GDCD - Tâm

NNgữ - PPhượng

 

 

3

CNghệ - Khuyên

Toán - ThảoN

TD - Hiếu

GDCD - Tâm

TD - Thảo

Văn - Chuyên

Văn - Nụ

Toán - Sơn

 

 

4

Toán - ThảoN

NNgữ - PPhượng

Lý - Sơn

TD - Thảo

Địa - Khuyên

Sinh - Hoạt

Văn - Nụ

Sử - Chuyên

 

 

5

SH- Thảo

 

SH- Phượng

SH- Thảo

SH- Dinh

SH- Tâm

SH- Nụ

SH- Sơn