Xuất bản thông tin

Thời khóa biểu buổi sáng (06/09/2014)

Thời khóa biểu buổi sáng (06/09/2014)


Trường THCS Bình Khê

Năm học 2014 - 2015

Học kỳ 1

THỜI KHOÁ BIỂU

Áp dụng từ ngày 06 tháng 09 năm 2014

BUỔI SÁNG

THỨ

TIẾT

7A

7B

7C

7D

 

9A

9B

9C

9D

9E

2

1

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

 

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

2

Văn - Huyền

Toán - TMinh

Toán - ThảoN

NNgữ - Hoa

 

Văn - Hưng

Sinh - NPhượng

Văn - Huệ

Toán - HươngT

Địa - Thuỷ

3

Văn - Huyền

Văn - Chuyên

NNgữ - Hoa

Tin - ThảoN

 

Văn - Hưng

Toán - HươngT

Địa - Thuỷ

Văn - Huệ

Sinh - NPhượng

4

Toán - TMinh

Sử - Chuyên

Văn - Huyền

Toán - ThảoN

 

Địa - Thuỷ

Văn - Hưng

Toán - HươngT

NNgữ - Hoa

Văn - Huệ

5

NGLL

NGLL

NGLL

NGLL

 

NGLL

NGLL

NGLL

NGLL

NGLL

3

1

Tin - SơnT

Địa - Khới

Hoạ - Trọng

TD - Hiếu

 

Hoá - Hoạt

TD - Khơi

Hoá - Thuý

Lý - Mười

Toán - Chức

2

TD - NPhượng

Sinh - HươngS

TD - Hiếu

Địa - Khới

 

Tin - SơnT

Lý - Mười

TD - Khơi

NNgữ - Hoa

Hoá - Hoạt

3

NNgữ - Hoa

TD - NPhượng

Địa - Khới

Sinh - HươngS

 

TD - Khơi

Hoạ - Trọng

Lý - Mười

Hoá - Hoạt

Tin - SơnT

4

Địa - Khới

Hoạ - Trọng

Sinh - HươngS

CNghệ - Sang

 

Sinh - NPhượng

Hoá - Hoạt

NNgữ - Hoa

TD - Khơi

Lý - Mười

5

Sinh - HươngS

NNgữ - Hoa

CNghệ - Sang

Lý - Sơn

 

Lý - Mười

Tin - SơnT

Sinh - NPhượng

Hoạ - Trọng

TD - Khơi

4

1

GDCD - Tâm

Tin - SơnT

Lý - Sơn

Sử - Chuyên

 

Sử - Đoàn

Văn - Hưng

Hoá - Thuý

Toán - HươngT

Văn - Huệ

2

Tin - SơnT

Toán - TMinh

NNgữ - Hoa

Văn - Chuyên

 

Toán - Phương

Văn - Hưng

Sử - Đoàn

Toán - HươngT

Văn - Huệ

3

NNgữ - Hoa

GDCD - Tâm

Toán - ThảoN

Văn - Chuyên

 

Toán - Phương

Toán - HươngT

Tin - SơnT

Văn - Huệ

CNghệ - TMinh

4

Toán - TMinh

NNgữ - Hoa

Sử - Chuyên

Toán - ThảoN

 

Tin - SơnT

Sử - Đoàn

CNghệ - HươngT

GDCD - Tâm

Toán - Chức

5

CNghệ - TMinh

Sử - Chuyên

Tin - ThảoN

 

 

NNgữ - Hoa

CNghệ - HươngT

Văn - Huệ

Tin - SơnT

GDCD - Tâm

5

1

Hoạ - Trọng

Toán - TMinh

Địa - Khới

TD - Hiếu

 

CNghệ - HươngT

Hoá - Hoạt

TD - Khơi

Lý - Mười

Toán - Chức

2

Toán - TMinh

Địa - Khới

TD - Hiếu

Toán - ThảoN

 

Hoạ - Trọng

Toán - HươngT

Lý - Mười

Hoá - Hoạt

TD - Khơi

3

Văn - Huyền

CNghệ - TMinh

NNgữ - Hoa

Tin - ThảoN

 

Lý - Mười

Sinh - NPhượng

Toán - HươngT

TD - Khơi

Hoạ - Trọng

4

Sử - Hưng

NNgữ - Hoa

Văn - Huyền

Địa - Khới

 

Hoá - Hoạt

TD - Khơi

Hoạ - Trọng

CNghệ - TMinh

Lý - Mười

5

Địa - Khới

 

 

Hoạ - Trọng

 

TD - Khơi

Lý - Mười

NNgữ - Hoa

Sinh - NPhượng

Hoá - Hoạt

6

1

Sử - Hưng

Văn - Chuyên

Toán - ThảoN

Nhạc - Giang

 

GDCD - Tâm

Tin - SơnT

Văn - Huệ

Địa - Thuỷ

Sử - Đoàn

2

TD - NPhượng

Văn - Chuyên

Sinh - HươngS

NNgữ - Hoa

 

Văn - Hưng

GDCD - Tâm

Địa - Thuỷ

Tin - SơnT

Văn - Huệ

3

Sinh - HươngS

Tin - SơnT

Nhạc - Giang

GDCD - Tâm

 

Địa - Thuỷ

Văn - Hưng

Sinh - NPhượng

Văn - Huệ

NNgữ - Hoa

4

Nhạc - Giang

Sinh - HươngS

GDCD - Tâm

Sử - Chuyên

 

NNgữ - Hoa

Địa - Thuỷ

Tin - SơnT

Văn - Huệ

Sinh - NPhượng

5

 

Nhạc - Giang

Sử - Chuyên

Sinh - HươngS

 

Sinh - NPhượng

NNgữ - Hoa

GDCD - Tâm

Sử - Đoàn

Tin - SơnT

7

1

Lý - Mười

Văn - Chuyên

Văn - Huyền

NNgữ - Hoa

 

Toán - Phương

Toán - HươngT

Văn - Huệ

Địa - Thuỷ

Toán - Chức

2

NNgữ - Hoa

Lý - Mười

Văn - Huyền

Toán - ThảoN

 

Toán - Phương

Văn - Hưng

Văn - Huệ

Toán - HươngT

Địa - Thuỷ

3

Toán - TMinh

TD - NPhượng

Tin - ThảoN

Văn - Chuyên

 

Văn - Hưng

Địa - Thuỷ

Toán - HươngT

Văn - Huệ

NNgữ - Hoa

4

Văn - Huyền

Toán - TMinh

Toán - ThảoN

Văn - Chuyên

 

Văn - Hưng

NNgữ - Hoa

Toán - HươngT

Sinh - NPhượng

Văn - Huệ

5

SH

SH

SH

SH

 

SH

SH

SH

SH

SH