Các kế hoạch năm học 2018 - 2019


 

Kế hoạch chuyên môn năm học 2018 - 2019

Kế hoạch tổ chức

HĐNGLL

Kế hoạch dạy học tự chọn bám sát năm học 2018 - 2019

Kế hoạch cuộc thi KHKT  năm học 2018 - 2019

Kế hoạch chỉ đạo công tác kiểm tra học kì I năm học 2018 - 2019

Kế hoạch tuyên truyền phòng chống tội phạm năm học

2018 - 2019

Kế hoạch chủ nhiệm năm học 2018 - 2019

Kế hoạch công tác giáo dục y tế, thể chất trường học năm học 2018 - 2019

Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2018 - 2019

Kế hoạch lao động năm học

2018 - 2019

Kế hoạch tổ chức HĐNG chính khóa năm học 2018 - 2019

Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm học 2018 - 2019

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019

Kế hoạch kiểm tra chuyên môn giáo viên năm học 2018 - 2019

Kế hoạch thi giáo viên dạy giỏi năm học 2018 - 2019

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu