Asset Publisher

Báo cáo 3 công khai 2

Báo cáo 3 công khai 2


  

BÁO CÁO
CÔNG KHAI SỐ LƯỢNG GV, CBQL VÀ NV ĐƯỢC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG TRONG NĂM HỌC VÀ 2 NĂM TIẾP THEO
Stt
Đối tượng đào tạo
Số lượng
Hình thức ĐT
Nội dung
Trình độ
Thời gian ĐT
Ghi chú
1
GV
1
Tại chức
SP Công Nghệ
ĐH
3 năm
Đã học được 1 năm
2
GV
1
Tại chức
SP Sinh
ĐH
3 năm
Đã học được 1 năm
3
GV
1
Tại chức
SP Văn - Sử
ĐH
3 năm
Đã học được 1 năm
4
GV
3
Tại chức
SP Toán
ĐH
3 năm
Đã học được 1 năm
5
NV TBĐD
1
Tại chức
Thiết bị
ĐH
2 năm
Đã học được 1 năm
6
P.hiệu trưởng
1
Tại chức
QLGD
ĐH
3 năm
Đã học được 1 năm
7
P.hiệu trưởng
1
Tại chức
Lý luận - CT
TC
2 năm
Đã học được 1 năm
8
GV
2
Tại chức
Tiếng Anh
ĐH
3 năm
Đã học được 1 năm
 
 
                       Đông Triều, ngày 20 tháng 10 năm 2012                                                                           
                               Thủ trưởng đơn vị
 
 
 
                                   Ngô Thị Phin
 
 
 
Đơn vị: TrườngTHCS Bình Khê            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      
 
 
Độc lập – T do- Hạnh phúc
THÔNG BÁO CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU CHI NĂM 2012
 
STT
CHỈ TIÊU
Số liệu báo
Số liệu quyết toán được duyệt
Ghi chú
 
cáo quyết toán
 
A
DỰ TOÁN THU
 
 
 
 
I
Tổng số thu
 
 
 
 
1
Thu phí, lệ phí
88.695.000
88.695.000
 
 
2
Thu sự nghiệp khác
 
 
 
 
II
Số thu nộp NSNN
 
 
 
 
1
Phí, lệ phí
88.695.000
88.695.000               
 
 
III
Số được để lại chi theo chế độ
 
 
 
 
1
Phí, lệ phí
88.695.000
                88.695.000
 
 
2
Hoạt động sự nghiệp khác
 
 
 
 
 
Hoạt động dạy tin học(năm học 2011-2012)
66.305.000
66.305.000
 
 
 
Hoạt động dạy học thêm(năm học 2011-2012)
 
           
 
 
B
QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
4.353.827.115
       4.353.827.115
 
 
 
 - Chi thanh toán cá nhân
3.098.299.915
3.098.299.915
 
 
 
 - Chi nghiệp vụ chuyên môn
1.193.242.200
1.193.242.200
 
 
 
 - Chi mua sắm, sửa chữa
45.485.000
     45.485.000
 
 
 
 - Chi khác
16.800.000
16.800.000
 
 
C
QUYẾT TOÁN CHI NGUỒN KHÁC
 
 
 
 
1
Nguồn học phí
88.695.000
88.695.000
 
 
 
 - Chi thanh toán cá nhân
44.758.00
44.758.00
 
 
 
 - Chi nghiệp vụ chuyên môn
43.937.000
43.937.000
 
 
2
Nguồn học thêm
 
 
 
 
 
 - Chi thanh toán cá nhân
 
 
 
 
 
 - Chi nghiệp vụ chuyên môn
 
 
 
 
 
 - Chi mua sắm, sửa chữa
 
 
 
 
 
 - Chi khác
 
 
 
 
3
Nguồn tin học
66.305.000
66.305.000
 
 
 
 - Chi thanh toán cá nhân
32.569.000
32.569.000
 
 
 
 - Chi nghiệp vụ chuyên môn
 
 
 
 
 
 - Chi mua sắm, sửa chữa
33.736.000
33.736.000
 
 
 
 - Chi khác
 
 
 
 
 
Ghi chú: Mục và tiểu mục chi tiết có bảng đính kèm riêng
 
 
 
 
 
Ngày 20  tháng 12 năm 2012
 
 
 
                            Thủ trưởng đơn vị
 
 
 
 
 
Ngô Thị Phin
 
 
 
 
Đơn vị: TrườngTHCS Bình Khê            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      
 
Chương622 Loại 490  Khoản 493:
Độc lập – T do- Hạnh phúc
 
 
Mã số SDNS: 1029592
 
 
 
THÔNG BÁO CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU CHI NĂM 2013
 
 
 
 
 
 
 
 
STT
CHỈ TIÊU
DỰ TOÁN ĐƯỢC GIAO
GHI CHÚ
 
 
 
A
DỰ TOÁN THU
 
 
 
I
Tổng số thu
                
 
 
1
Thu phí, lệ phí
88.695.000                
 
 
2
Thu sự nghiệp khác
66.305.000
 
 
 
Hoạt động dạy Tin học
    66.305.000
 
 
II
Số thu nộp NSNN
 
 
 
1
Phí, lệ phí
                 
 
 
III
Số được để lại chi theo chế độ
             
 
 
1
Phí, lệ phí
88.695.000                
 
 
4
Hoạt động sự nghiệp khác
66.305.000
 
 
 
Hoạt động dạy Tin học
    66.305.000
 
 
B
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
       4.353.827.115
 
 
 
 - Chi thanh toán cá nhân
3.098.299.915
 
 
 
 - Chi nghiệp vụ chuyên môn
1.193.242.200
 
 
 
 - Chi mua sắm, sửa chữa
     45.485.000
 
 
 
 - Chi khác
16.800.000
 
 
C
DỰ TOÁN CHI NGUỒN KHÁC
66.305.000 
 
 
2
Nguồn tin học
66.305.000
 
 
 
 - Chi thanh toán cá nhân
32.569.000
 
 
 
 - Chi nghiệp vụ chuyên môn
 
 
 
 
 - Chi mua sắm, sửa chữa
33.736.000
 
 
 
 - Chi khác
 
 
 
 
 
 
Ngày 05 tháng 1 năm 2013
 
 
 
                           Thủ trưởng đơn vị
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ngô Thị Phin