Asset Publisher

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 9 NĂM 2012

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 9 NĂM 2012


 PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO  ĐÔNG TRIỀU               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM       TRƯ­ỜNG THCS BÌNH KHÊ                                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC
Tháng 9 năm 2012
 
Nhiệm vụ trọng tâm:
 
+ Tổ chức khai giảng năm học mới và Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường
+ Tiếp tục triển khai các văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học
+ Tiếp tục bồi dưỡng chuyên môn, tổ chức xây dựng kế hoạch năm học
+ Tổ chức Hội nghị CBVCLĐ
 
Lịch cụ thể
 
THỜI GIAN
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
CHỈ ĐẠO
LỰC LƯỢNG THAM GIA
01 - 04/9
Chuẩn bị các điều kiện và tổ chức tập dượt khai giảng.
BGH
Toàn trường
05/9
Tổ chức khai giảng năm học mới 2012-2013 và ngày toàn dân đưa trẻ đến trường
Tổ chức cuộc thi GTTM
 
BGH
 Đ/C Đoàn
 
 Toàn trường
 
GV Tin, CN
6/9- 7/9
Chuẩn bị công tác cho Đại hội Công đoàn nhà trường 7/9.
BCHCĐ Đ/c Phin
Đ/c Hiếu, Dần, Khơi, Hưng
8/9- 9/9
Họp phụ huynh học sinh toàn trường
Đ/c Phin
 
BGH
GVCN và phụ huynh
10/9- 15/9
Tham gia tập huấn môn tiếng Anh, GV cốt cán môn địa lý, công tác VS an toàn thực phẩm... theo lịch của PGD.Triển khai cuộc thi tìm hiểu tình hữu nghị Việt Lào nộp bai 15/9
Đ/c Đoàn
 
 
Đ/c Chức
GV được phân công
 
GV, HS
11/9
Triển khai các văn bản, dự kiến XD kế hoạch chỉ đạo chuyên môn năm học
Đ/c Đoàn
Tổ trường
13/9-20/9
Tổ chuyen môn xây dựng KH năm học. Nhà trường hoàn thành xây dựng kế hoạch năm học. Tổ chức khảo sát chất lượng đầu năm
- Triển khai cuộc thi vẽ tranh tuyên truyền ATGT nộp 27/9
BGH
Các tổ CM
21/9
Duyệt KH năm học theo lịch của PGD.
Đ/c Phin
 
BGH, CTCĐ, TPT
26/9
Tổ chức HN CBVCLĐ
BGH
Toàn trường
27/9
Tổ chức coi và chấm thi khảo sát đối với lớp 9 các môn Văn, Toán theo KH của PGD
Đ/c Phin
GV được phân công
28/9-30/9
- Tổ chức lực lượng tham gia hoàn thành mâm cỗ trung thu cấp Huyện
- Hoàn thành bổ sung kế hoạch, báo cáo đăng ký thi đua năm học
 
BGH
GV được phân công
 
Nơi nhận:                                                          
- Phòng GD&ĐT ( b/c)
- BGH( t/h)
- Lưu VP          
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
     Ngô Thị Phin