Asset Publisher

KẾ HOẠCH TUẦN 10 NĂM HỌC 2012 -2013

KẾ HOẠCH TUẦN 10 NĂM HỌC 2012 -2013


  KẾ HOẠCH TUẦN 10 NĂM HỌC 2012 -2013
Từ 15/10 đến 21/10
 
Nhiệm vụ trọng tâm:
 -   Đón đoàn KT công tác thực hiện nhiệm vụ năm học của PGD
 -   Tổ chức tốt phong trào thi đua
       -  Tổ chức giáo dục giới tính cho HS
 
Cụ thể:
Ngày
Nội dung hoạt động
Người chỉ đạo
Lực lượng tham gia
Ghi chú
Thứ 2
15/10
-          Tổ chức chào cờ
-          Triển khai hướng dẫn giảng dạy môn Anh, Địa
-          Xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề các tổ
Đ/c Phin, Đoàn
 
Tổ trưởng chuyên môn
GV,HS
 
 
 
 
Thứ 3
16/10
- Kiểm tra nề nếp dạy - học
- Dự giờ với các tổ CM
BGH
 
GV,HS
 
 
Thứ 4
17/10
- Kiểm tra toàn diện GV
- Dự giờ thao giảng GV
BGH
Gv được kiểm tra
 
 
 
Thứ 5
18/10
 KT giáo viên
 
Đ/c Đoàn
Chức
Gv được kiểm tra
 
Thứ 6
19/10
- Kiểm tra nề nếp dạy  học
- Chuẩn bị ĐK tổ chức HĐ chào mừng 20/10
BGH
 
Đ/c Lại
 
Thứ 7
20/10
Kiểm tra việc chuẩn bị của BCH CĐ
Tổng hợp kết qua thi đua cá nhân tập thể các lớp.
Đ/c Phin
TPT,BGH
BCHCĐ
 
CN
21/10
Tổ chức hoạt động 20/10 thăm quan Côn Sơn, Kiếp bạc
 
 
 
 
Nơi nhận:                                                          
- BGH( t/h)
- Lưu VP          
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
Ngô Thị Phin