Asset Publisher

Kee Kế hoạch nâng cao chất lượng dạy học môn Tin học 2014-2015

Kee Kế hoạch nâng cao chất lượng dạy học môn Tin học 2014-2015


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG THCS BÌNH KHÊ

                                             

Số:  45/ KH – TrTHCS

       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 

 

                Bình Khê, ngày 03 tháng 10 năm 2014

 

 

 

KẾ HOẠCH

 NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY MÔN TIN HỌC

Năm học 2014 – 2015

 
 

 

 

I. MỤC ĐÍCH

   - Thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015: V/v nâng cao chất lượng dạy tin học trong các nhà trường

   -  Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội 

   - Giúp học sinh sớm tiếp cận với khoa học kỹ thuật.

   - Phát triển toàn diện cho học sinh THCS về mọi mặt.

II. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Thuận lợi:

  + Về cơ sở vật chất: Nhà trường có 01 phòng máy với 25 máy trong đó 01 máy phục vụ giảng dạy của giáo viên, 24 máy phục vụ học tập của học sinh, chất lượng các máy hoạt động tốt, 25 máy đều được kết nối mạng lan và mạng Internet.

  + Học sinh nhà trường được tiếp cận với máy vi tính tương đối sớm, nhiều năm nay học sinh từ khối 6 đến khối 9 đều được học tin học, phụ huynh học sinh đồng tình ủng hộ.

  + Học sinh và giáo viên đều có đầy đủ tài liệu và chương trình dạy và học bộ môn tin học do Bộ GD&ĐT biên soạn.

2. Khó khăn:

   + Chưa có biên chế giáo viên bộ môn tin học trong các nhà trường, do vậy giáo viên dạy môn tin học phải hợp đồng.

   + Học sinh khu vực xã trung tâm, điều kiện gia đình không có máy tính tiếp cận học môn Tin học còn nhiều hạn chế.

   + Phòng học chính khóa nhà trường còn thiếu, nên không bố trí thêm phòng Tin học để đủ 20 học sinh trên 01 máy tính.

III. KẾ HOẠCH CỤ THỂ:

1. Phương án tổ chức dạy học môn tin học của nhà trường:

     Để thực hiện được mục tiêu giáo dục hiện nay trên cơ sở đội ngũ giáo viên, CSVC, số lượng và trình độ của học sinh. Nhà trường xây dựng kế hoạch giảng dạy môn tin học trong năm học 2014 – 2015 như sau:

   + Tổng số lớp tham gia học Tin học: 19/19

   + Tổng số học sinh tham gia học: 665/665

 

TT

Khối lớp

Tổng số lớp

Tổng số học sinh

Tổng số học sinh tham gia học tin học

1

6

5

177

177

2

7

4

146

146

3

8

5

174

174

4

9

5

168

168

 

Tổng cộng

19

665

665

a. Về CSVC:

    Sử dụng 01phòng máy vi tính sẵn có của nhà trường, đáp ứng được nhu cầu dạy và học bộ môn Tin học cho học sinh.

b. Thời lượng học:

      Thời lượng dạy học là 2 tiết/tuần ở tất cả các lớp được triển khai từ lớp 6 đến lớp 9, các tiết dạy tin học được xếp trong thời khóa biểu dạy chính khóa của nhà trường.

c. Giáo viên dạy: 03 đồng chí – Là giáo viên hợp đồng CNTT của nhà trường. Trình độ Cao đẳng sư phạm Tin học 02, đại học 01.

      Chịu sự kiểm tra và giám sát chỉ đạo của BGH trường cũng như của chuyên viên Phòng giáo dục và đào tạo huyện.

d. Chương trình dạy:

      - Sử dụng bộ tài liệu do Bộ giáo dục & Đào tạo tổ chức biên soạn và được thống nhất sử dụng trên toàn quốc gồm 4 cuốn: Tin học dành cho THCS sở quyển 1, quyển 2,  quyển 3 và quyển 4 tương ứng dùng cho các lớp 6, 7,  8 và 9.  

    -  Việc kiểm tra, đánh giá kết quả dạy học môn Tin học tự chọn được thực hiện theo Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT do Bộ GD&ĐT ban hành áp dụng thông tư 58 của Bộ GD&ĐT.

 e. Học phí:

      - Thực hiện thu – chi dạy Tin học theo công văn hướng dẫn số 2043/LN/STC-SGD &ĐT. Thu 1.500đ/tiết/hs.

IV. Công tác quản lý việc dạy học môn Tin học.

1.  Đối với Ban giám hiệu.

   - Xây dựng kế hoạch.

    - Làm tốt công tác tuyên truyền đến tập thể giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh và xã hội về mục đích, ý nghĩa dạy học bộ môn Tin học trong nhà trường.

   - Hướng dẫn, tổ chức cho học sinh tự nguyện đăng ký tham gia học.

   - Chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất, trang bị, nâng cấp, bảo trì hệ thống máy vi tính tại phòng máy đảm bảo phục vụ tốt cho công tác dạy và học của giáo viên và học sinh.

   - Bố trí đội ngũ giáo viên, quản lí  học sinh tham gia học tập nghiêm túc .

  - Theo dõi việc thực hiện chương trình dạy học môn Tin học trong trường.

  - Trang bị các phần mềm đáp ứng công tác giảng dạy để nâng cao chất lượng môn tin học. Thường  xuyên kiểm tra hệ thống máy tính, có kế hoạch bảo chì máy đảm bảo học tập.

  - Thường xuyên kiểm tra hồ sơ, giáo án và tham gia dự giờ đột xuất hoặc dự giờ theo kế hoạch để đánh giá thực chất công tác giảng dạy của giáo viên và tiếp thu của học sinh.

2. Đối với tổ chuyên môn và giáo viên.

a. Tổ chuyên môn:

  - Kiểm tra, theo dõi thường xuyên việc thực hiện phân phối chương trình và kế hoạch dạy học của giáo viên được phân công dạy môn Tin học trong nhà trường.

  - Tổ chức dự giờ, rút kinh nghiệm trong quá trình dạy. Kiểm tra duyệt giáo án hàng tuần đối với giáo viên dạy tin học.

   - Tham mưu với Ban giám hiệu nhà trường về hình thức tổ chức dạy học môn Tin học cũng như việc đầu tư CSVC cho phòng học.

 b. Giáo viên chủ nhiệm:

  - Theo dõi, nắm tình hình học sinh học môn tự chọn Tin học.

  - Theo dõi kết quả học tập của học sinh, tổng kết, xếp loại và ghi kết quả học tập theo qui định.

c. Giáo viên dạy môn tự chọn Tin học:

  - Giáo viên dạy môn tự chọn Tin học nghiêm túc thực hiện theo sự phân công của nhà trường và tổ chức giảng dạy theo chương trình và tài liệu Bộ GD đã quy định.

  - Chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện dạy học môn tự chọn Tin học đã được Ban giám hiệu duyệt.

  - Tham gia trao đổi kinh nghiệm trong sinh hoạt chuyên môn và các lớp tập huấn do trường và ngành tổ chức.

  - Kịp thời báo cáo CSVC trong phòng Tin học những biến cố, hư hỏng trong quá trình giảng dạy.

3. Kiểm tra đánh giá:

    Việc kiểm đánh giá kết quả giảng dạy của môn tự chọn Tin học thực hiện theo quy định tại Quy chế đánh giá xếp loại học sinh THCS của Bộ GD&ĐT.

III. Kiến nghị, đề nghị:

  Đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo, tạo điều kiện cho nhà trường 01 phòng học bộ môn Tin học.

         

             

 

 Nơi nhận:                                                             HIỆU TRƯỞNG

-Lưu VP

-Tổ Toán- Lý CN

 

 

 

 

 

        Ngô Thị Phin