Asset Publisher

Phân công chuyên môn, Thời khóa biểu năm học 2016-2017

Phân công chuyên môn, Thời khóa biểu năm học 2016-2017


 

Phân công chuyên môn

Thời khóa biểu

khối sáng

Thời khóa biểu

khối chiều

Phân công chuyên môn 21.09.2016

Thời khóa biểu 21.09.2016

Thời khóa biểu 21.09.2016

Phân công chuyên môn 23.01.2017

Thời khóa biểu 23.01.2017

Thời khóa biểu 23.01.2017