Asset Publisher

Phiếu tổng hợp xếp loại giáo viên năm học 2014-2015

Phiếu tổng hợp xếp loại giáo viên năm học 2014-2015


 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG THCS BÌNH KHÊ

 

PHIẾU TỔNG HỢP XẾP LOẠI GIÁO VIÊN CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

Tổ chuyên môn: Sinh-Hoá-Địa-NN (Phụ lục 3)

Năm học: 2014-2015

 

TT

HỌ VÀ TÊN GIÁO VIÊN

GV TỰ ĐÁNH GIÁ

ĐÁNH GIÁ CỦA TỔ

GHI CHÚ

TỔNG SỐ ĐIỂM

XẾP LOẠI

TỔNG SỐ ĐIỂM

XẾP LOẠI

1

Dương Thị Phượng

94

Xuất sắc

94

Xuất sắc

 

2

Phạm Thị Thúy Phượng

90

Xuất sắc

88

Khá

Nghỉ thai sản HK I

3

Cao Ngọc Hoa

92

Xuất sắc

94

Xuất sắc

 

4

Hoàng Thị Giang

93

Xuất sắc

94

Xuất sắc

 

5

Nguyễn Thị Thủy

90

Xuất sắc

90

Xuất sắc

 

6

Phan Thị Thanh Phượng

92

Xuất sắc

93

Xuất sắc

 

7

Phạm Thị Hoạt

90

Xuất sắc

92

Xuất sắc

 

8

Đặng Thị Khới

93

Xuất sắc

94

Xuất sắc

 

9

Thân Ngọc Khơi

95

Xuất sắc

94

Xuất sắc

 

10

Đinh Thị Thúy

94

Xuất sắc

94

Xuất sắc

 

11

Bùi Thị Thu Hương

92

Xuất sắc

94

Xuất sắc

 

12

Lê Thị Thu Khuyên

92

Xuất sắc

93

Xuất sắc

 

                                                                

                                                                                            Đông Triều, ngày 06 tháng  5 năm 2015

Tổ trưởng chuyên môn

 

         

                                                                                                                   Dương Thị Phượng

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG THCS BÌNH KHÊ

 

PHIẾU TỔNG HỢP XẾP LOẠI GIÁO VIÊN CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

Tổ chuyên môn: Văn- Sử- GDCD (Phụ lục 3)

Năm học: 2014-2015

 

TT

HỌ VÀ TÊN GIÁO VIÊN

GV TỰ ĐÁNH GIÁ

ĐÁNH GIÁ CỦA TỔ

GHI CHÚ

TỔNG SỐ ĐIỂM

XẾP LOẠI

TỔNG SỐ ĐIỂM

XẾP LOẠI

1

Nguyễn Thị Chuyên

96

Xuất sắc

95

Xuất sắc

 

2

Nguyễn Thị Dinh

85

Khá

88

Khá

 

3

Nguyễn Thị Khen

95

Xuất sắc

95

Xuất sắc

 

4

Bùi Thị Thu Tâm

92

Xuất sắc

93

Xuất sắc

 

5

Nguyễn Thị Huyền

95

Xuất sắc

97

Xuất sắc

 

6

Nguyễn Thị Nụ

96

Xuất sắc

94

Xuất sắc

 

7

Trương Thị Hương

96

Xuất sắc

96

Xuất sắc

 

8

Phạm Thị Huệ

98

Xuất sắc

98

Xuất sắc

 

9

Trịnh Quang Hưng

96

Xuất sắc

96

Xuất sắc

 

10

Nguyễn Thị Liên

94

Xuất sắc

94

Xuất sắc

 

                                                                

                                                                                            Đông Triều, ngày 06 tháng  5 năm 2015

Tổ trưởng chuyên môn

 

 

 

                                                                                                                         Nguyễn Thị Huyền

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG THCS BÌNH KHÊ

 

PHIẾU TỔNG HỢP XẾP LOẠI GIÁO VIÊN CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

Tổ chuyên môn: Toán- Lý- Công nghệ (Phụ lục 3)

Năm học: 2014-2015

 

TT

HỌ VÀ TÊN GIÁO VIÊN

GV TỰ ĐÁNH GIÁ

ĐÁNH GIÁ CỦA TỔ

GHI CHÚ

TỔNG SỐ ĐIỂM

XẾP LOẠI

TỔNG SỐ ĐIỂM

XẾP LOẠI

1

Đỗ Hương Thảo

97

Xuất sắc

97

Xuất sắc

 

2

Nguyễn văn Mười

95

Xuất sắc

95

Xuất sắc

 

3

Trần Thị Minh

95

Xuất sắc

95

Xuất sắc

 

4

Nguyễn Hồng Phương

95

Xuất sắc

95

Xuất sắc

 

5

Hoàng Thị Sang

97

Xuất sắc

97

Xuất sắc

 

6

Nguyễn Huy Trọng

90

Xuất sắc

90

Xuất sắc

 

7

Nguyễn Văn Hiếu

94

Xuất sắc

94

Xuất sắc

 

8

Đặng Thị Thái Hương

94

Xuất sắc

95

Xuất sắc

 

9

Nguyễn Thị Lệ Thu

93

Xuất sắc

93

Xuất sắc

 

10

Nguyễn Văn Sơn

94

Xuất sắc

93

Xuất sắc

 

11

Lê Thị Nguyên

92

Xuất sắc

93

Xuất sắc

 

12

Nguyễn Thị Tâm

93

Xuất sắc

93

Xuất sắc

 

13

Nguyễn Thị Thảo

93

Xuất sắc

92

Khá

Nghỉ thai sản HK II

                                                                

                                                               Đông Triều, ngày 06 tháng  5 năm 2015

Tổ trưởng chuyên môn

 

 

                                                                                                                      Đỗ Hương Thảo

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG THCS BÌNH KHÊ

PHIẾU XẾP LOẠI GIÁO VIÊN CỦA HIỆU TRƯỞNG

                                                   Năm học: 2014-2015                                                                    

Phụ lục 4

(Kèm theo Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT, ngày 22 tháng 10 năm 2009

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

TT

HỌ VÀ TÊN GIÁO VIÊN

GV TỰ ĐÁNH GIÁ

XẾP LOẠI CỦA TỔ CM

XL CHÍNH THỨC CỦA HIỆU TRƯỞNG

GHI CHÚ

1

Dương Thị Phượng

Xuất sắc

Xuất sắc

Xuất sắc

 

2

Phạm Thị Thúy Phượng

Xuất sắc

Khá

Khá

 

3

Cao Ngọc Hoa

Xuất sắc

Xuất sắc

Xuất sắc

 

4

Hoàng Thị Giang

Xuất sắc

Xuất sắc

Xuất sắc

 

5

Nguyễn Thị Thủy

Xuất sắc

Xuất sắc

Xuất sắc

 

6

Phan Thị Thanh Phượng

Xuất sắc

Xuất sắc

Xuất sắc

 

7

Phạm Thị Hoạt

Xuất sắc

Xuất sắc

Khá

 

8

Đặng Thị Khới

Xuất sắc

Xuất sắc

Khá

 

9

Thân Ngọc Khơi

Xuất sắc

Xuất sắc

Xuất sắc

 

10

Đinh Thị Thúy

Xuất sắc

Xuất sắc

Xuất sắc

 

11

Bùi Thị Thu Hương

Xuất sắc

Xuất sắc

Xuất sắc

 

12

Lê Thị Thu Khuyên

Xuất sắc

Xuất sắc

Xuất sắc

 

13

Nguyễn Thị Chuyên

Xuất sắc

Xuất sắc

Khá

 

14

Nguyễn Thị Dinh

Khá

Khá

Khá

 

15

Nguyễn Thị Khen

Xuất sắc

Xuất sắc

Xuất sắc

 

16

Bùi Thị Thu Tâm

Xuất sắc

Xuất sắc

Xuất sắc

 

17

Nguyễn Thị Huyền

Xuất sắc

Xuất sắc

Xuất sắc

 

18

Nguyễn Thị Nụ

Xuất sắc

Xuất sắc

Khá

 

19

Trương Thị Hương

Xuất sắc

Xuất sắc

Xuất sắc

 

20

Phạm Thị Huệ

Xuất sắc

Xuất sắc

Xuất sắc

 

21

Trịnh Quang Hưng

Xuất sắc

Xuất sắc

Xuất sắc

 

22

Nguyễn Thị Liên

Xuất sắc

Xuất sắc

Xuất sắc

 

23

Đỗ Hương Thảo

Xuất sắc

Xuất sắc

Xuất sắc

 

24

Nguyễn văn Mười

Xuất sắc

Xuất sắc

Xuất sắc

 

25

Trần Thị Minh

Xuất sắc

Xuất sắc

Xuất sắc

 

26

Nguyễn Hồng Phương

Xuất sắc

Xuất sắc

Xut sắc

 

27

Hoàng Thị Sang

Xuất sắc

Xuất sắc

Xuất sắc

 

28

Nguyễn Huy Trọng

Xuất sắc

Xuất sắc

Khá

 

29

Nguyễn Văn Hiếu

Xuất sắc

Xuất sắc

Khá

 

30

Đặng Thị Thái Hương

Xuất sắc

Xuất sắc

Xuất sắc

 

31

Nguyễn Thị Lệ Thu

Xuất sắc

Xuất sắc

Xuất sắc

 

32

Nguyễn Văn Sơn

Xuất sắc

Xuất sắc

Xuất sắc

 

33

Lê Thị Nguyên

Xuất sắc

Xuất sắc

Xuất sắc

 

34

Nguyễn Thị Tâm

Xuất sắc

Xuất sắc

Xuất sắc

 

35

Nguyễn Thị Thảo

Xuất sắc

Khá

Khá

 

36

Lê Đại

Xuất sắc

Xuất sắc

Xuất sắc

 

 

      Tổng cộng mỗi loại:

Xuất sắc:  27/36

Khá:  9/36

Trung Bình: 0

Kém: 0

Ngày 15 tháng 5 năm 2015

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                                                                             Lê Thị Kim Oanh