Asset Publisher

Thời khóa biểu buổi chiều

Thời khóa biểu buổi chiều


Trường THCS Bình Khê

Năm học 2014 - 2015

Học kỳ 1

THỜI KHOÁ BIỂU

Áp dụng từ ngày 17 tháng 11 năm 2014

BUỔI CHIỀU

THỨ

TIẾT

6A

6B

6C

6D

6E

8A

8B

8C

8D

8E

2

1

Văn - Khen

Toán - Thảo

CNghệ - Dinh

Văn - Nụ

CNghệ - Hương

NNgữ - DPhượng

Văn - Liên

Hoá - Hoạt

CNghệ - L.Thu

Toán - Sang

2

Văn - Khen

TD - Thảo

GDCD - Dinh

Văn - Nụ

Văn - Nhung

Hoá - Hoạt

Văn - Liên

Toán - Nguyên

Toán - Sang

NNgữ - DPhượng

3

Toán - Thảo

GDCD - Dinh

Văn - Khen

CNghệ - Sang

Văn - Nhung

Văn - Liên

Hoá - Hoạt

Toán - Nguyên

NNgữ - DPhượng

Sinh - HươngS

4

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

5

NGLL

NGLL

NGLL

NGLL

NGLL

NGLL

 

 

 

NGLL

3

1

Văn - Khen

Văn - Dinh

Toán - Hiếu

Sinh - Khuyên

NNgữ - Hà

Toán - Nguyên

Địa - Thuỷ

Văn - Hương

GDCD - Tâm

CNghệ - L.Thu

2

CNghệ - Hương

NNgữ - Hà

TD - Hiếu

GDCD - Dinh

Toán - L.Thu

GDCD - Tâm

NNgữ - DPhượng

Địa - Thuỷ

Sinh - Khuyên

Nhạc - Giang

3

Tin - SơnT

Toán - Thảo

NNgữ - Hà

Toán - Hiếu

Sinh - Khuyên

Địa - Thuỷ

GDCD - Tâm

CNghệ - L.Thu

Văn - Hương

NNgữ - DPhượng

4

Toán - Thảo

CNghệ - Dinh

Sinh - Khuyên

NNgữ - Hà

TD - Hiếu

NNgữ - DPhượng

Nhạc - Giang

GDCD - Tâm

Văn - Hương

Tin - SơnT

5

Sinh - Khuyên

TD - Thảo

 

TD - Hiếu

CNghệ - Hương

Nhạc - Giang

CNghệ - L.Thu

NNgữ - DPhượng

Tin - SơnT

GDCD - Tâm

4

1

Toán - Thảo

Sử - Khen

CNghệ - Dinh

Hoạ - Trọng

Toán - L.Thu

Văn - Liên

Hoá - Hoạt

TD - Khơi

Toán - Sang

Sinh - HươngS

2

Địa - Khới

Văn - Dinh

Văn - Khen

Tin - ThảoN

Toán - L.Thu

Văn - Liên

Toán - Sang

Toán - Nguyên

Hoạ - Trọng

Hoá - Hoạt

3

Văn - Khen

Văn - Dinh

Hoạ - Trọng

Tin - ThảoN

Địa - Khới

Hoá - Hoạt

Tin - Nguyên

NNgữ - DPhượng

TD - HươngS

Văn - Liên

4

NNgữ - DPhượng

Toán - Thảo

Sử - Khen

Địa - Khới

Tin - ThảoN

Toán - Nguyên

TD - Khơi

Hoạ - Trọng

Hoá - Hoạt

Toán - Sang

5

TD - Thảo

Hoạ - Trọng

 

 

Tin - ThảoN

TD - Khơi

NNgữ - DPhượng

Tin - Nguyên

Địa - Khới

TD - HươngS

5

1

Sử - Khen

Sinh - Khuyên

Toán - Hiếu

Văn - Nụ

NNgữ - Hà

Toán - Nguyên

Văn - Liên

Văn - Hương

NNgữ - DPhượng

Toán - Sang

2

NNgữ - DPhượng

Nhạc - Hương

Văn - Khen

NNgữ - Hà

TD - Hiếu

Sử - Nụ

Sinh - Khuyên

Toán - Nguyên

Toán - Sang

Văn - Liên

3

Nhạc - Hương

NNgữ - Hà

Văn - Khen

Toán - Hiếu

Văn - Nhung

NNgữ - DPhượng

Toán - Sang

Sử - Nụ

Sinh - Khuyên

Văn - Liên

4

CNghệ - Hương

Lý - Sơn

NNgữ - Hà

Toán - Hiếu

Văn - Nhung

Tin - Nguyên

Toán - Sang

Sinh - Khuyên

Sử - Nụ

NNgữ - DPhượng

5

 

 

Lý - Sơn

TD - Hiếu

 

Sinh - Khuyên

NNgữ - DPhượng

Tin - Nguyên

Văn - Hương

Sử - Nụ

6

1

Lý - Sơn

Tin - SơnT

Toán - Hiếu

NNgữ - Hà

Hoạ - Trọng

Sinh - Khuyên

Sử - Nụ

Lý - Mười

Nhạc - Giang

Địa - Khới

2

Tin - SơnT

Địa - Khới

Toán - Hiếu

Nhạc - Giang

NNgữ - Hà

Hoạ - Trọng

TD - Khơi

NNgữ - DPhượng

Sử - Nụ

Lý - Mười

3

NNgữ - DPhượng

NNgữ - Hà

Địa - Khới

Lý - Sơn

Nhạc - Giang

Sử - Nụ

Sinh - Khuyên

TD - Khơi

Lý - Mười

Hoạ - Trọng

4

Hoạ - Trọng

Sinh - Khuyên

NNgữ - Hà

Toán - Hiếu

Lý - Sơn

TD - Khơi

Lý - Mười

Nhạc - Giang

NNgữ - DPhượng

Tin - SơnT

5

 

 

TD - Hiếu

 

 

Lý - Mười

Hoạ - Trọng

Sinh - Khuyên

Tin - SơnT

Sử - Nụ

7

1

GDCD - Dinh

Tin - SơnT

Nhạc - Hương

Sinh - Khuyên

Sử - Khen

CNghệ - L.Thu

Văn - Liên

Sử - Nụ

TD - HươngS

Toán - Sang

2

Toán - Thảo

CNghệ - Dinh

Sinh - Khuyên

CNghệ - Sang

Toán - L.Thu

Toán - Nguyên

Sử - Nụ

Hoá - Hoạt

Văn - Hương

TD - HươngS

3

Sinh - Khuyên

Toán - Thảo

Tin - SơnT

Văn - Nụ

GDCD - Dinh

Văn - Liên

Tin - Nguyên

Văn - Hương

Toán - Sang

Hoá - Hoạt

4

TD - Thảo

Văn - Dinh

Tin - SơnT

Sử - Khen

Sinh - Khuyên

Tin - Nguyên

Toán - Sang

Văn - Hương

Hoá - Hoạt

Văn - Liên

5

SH

SH

SH

SH

SH

SH

SH

SH

SH

SH