Asset Publisher

Thời khóa biểu buổi chiều (02/03/2015)

Thời khóa biểu buổi chiều (02/03/2015)


Trường THCS Bình Khê

Năm học 2014 - 2015

Học kỳ 2

THỜI KHOÁ BIỂU

Áp dụng từ ngày 02 tháng 03 năm 2015

BUỔI CHIỀU

THỨ

TIẾT

6A

6B

6C

6D

6E

8A

8B

8C

8D

8E

2

1

Văn - Khen

Toán - Thảo

CNghệ - Dinh

Văn - Nụ

NNgữ - PPhượng

Toán - Nguyên

Văn - Liên

CNghệ - L.Thu

Văn - Hương

Sinh - HươngS

2

NNgữ - PPhượng

Văn - Dinh

Văn - Khen

Văn - Nụ

Toán - L.Thu

NNgữ - DPhượng

Văn - Liên

Sinh - HươngS

Văn - Hương

Toán - Sang

3

Toán - Thảo

Văn - Dinh

NNgữ - PPhượng

Sử - Khen

CNghệ - Hương

Sinh - HươngS

Tin - Nguyên

NNgữ - DPhượng

Toán - Sang

Văn - Liên

4

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

5

NGLL- Khen T3,4

NGLL- Dinh T1,2

NGLL- Khen T1,2

NGLL- Nụ T1,2

NGLL- Nụ T3,4

CNghệ - L.Thu

Sử - Nụ

Văn - Hương

Nhạc - HươngS

NNgữ - DPhượng

3

1

Toán - Thảo

Văn - Dinh

Tin - NhungT

Toán - Hiếu

Sinh - Khuyên

Địa - Thuỷ

CNghệ - L.Thu

Toán - Nguyên

Toán - Sang

GDCD - Tâm

2

NNgữ - PPhượng

Toán - Thảo

TD - Hiếu

Sinh - Khuyên

GDCD - Dinh

Toán - Nguyên

Toán - Sang

GDCD - Tâm

CNghệ - L.Thu

Tin - NhungT

3

Sinh - Khuyên

GDCD - Dinh

NNgữ - PPhượng

TD - Hiếu

Toán - L.Thu

GDCD - Tâm

Toán - Sang

Địa - Thuỷ

NNgữ - DPhượng

Tin - NhungT

4

TD - Thảo

NNgữ - PPhượng

Toán - Hiếu

Tin - NhungT

CNghệ - Hương

NNgữ - DPhượng

Địa - Thuỷ

Tin - Nguyên

GDCD - Tâm

CNghệ - L.Thu

5

CNghệ - Hương

TD - Thảo

 

NNgữ - PPhượng

 

Tin - Nguyên

GDCD - Tâm

CNghệ - L.Thu

Tin - NhungT

NNgữ - DPhượng

4

1

Văn - Khen

Toán - Thảo

CNghệ - Dinh

Nhạc - Giang

Toán - L.Thu

Văn - Liên

TD - Khơi

Nhạc - HươngS

Địa - Khới

Hoạ - Trọng

2

Văn - Khen

Văn - Dinh

Địa - Khới

TD - Hiếu

Nhạc - Giang

Văn - Liên

Hoá - Hoạt

NNgữ - DPhượng

Hoạ - Trọng

Nhạc - HươngS

3

Toán - Thảo

CNghệ - Dinh

Toán - Hiếu

Địa - Khới

Sử - Khen

Nhạc - Giang

Hoạ - Trọng

TD - Khơi

Toán - Sang

NNgữ - DPhượng

4

Nhạc - Giang

TD - Thảo

Văn - Khen

Toán - Hiếu

Địa - Khới

Hoạ - Trọng

NNgữ - DPhượng

Hoá - Hoạt

CNghệ - L.Thu

Toán - Sang

5

 

 

 

 

TD - Hiếu

TD - Khơi

Nhạc - Giang

Hoạ - Trọng

Hoá - Hoạt

Địa - Khới

5

1

Sử - Khen

Sinh - Khuyên

Lý - Sơn

CNghệ - Sang

Văn - Nụ

Toán - Nguyên

Văn - Liên

Văn - Hương

Tin - NhungT

Sinh - HươngS

2

Sinh - Khuyên

Lý - Sơn

Toán - Hiếu

Văn - Nụ

NNgữ - PPhượng

Văn - Liên

Sinh - HươngS

Toán - Nguyên

NNgữ - DPhượng

Toán - Sang

3

Văn - Khen

NNgữ - PPhượng

Sinh - Khuyên

Tin - NhungT

Lý - Sơn

NNgữ - DPhượng

Toán - Sang

Sinh - HươngS

Văn - Hương

Văn - Liên

4

Lý - Sơn

Sử - Khen

Nhạc - Hương

NNgữ - PPhượng

Tin - NhungT

Sử - Nụ

Toán - Sang

NNgữ - DPhượng

TD - Hiếu

Văn - Liên

5

CNghệ - Hương

Tin - NhungT

NNgữ - PPhượng

Lý - Sơn

 

Tin - Nguyên

NNgữ - DPhượng

Sử - Nụ

Sinh - HươngS

TD - Hiếu

6

1

Tin - NhungT

Hoạ - Trọng

Toán - Hiếu

Văn - Nụ

Sinh - Khuyên

Hoá - Hoạt

Tin - Nguyên

Địa - Thuỷ

Địa - Khới

Lý - Mười

2

Tin - NhungT

Sinh - Khuyên

Hoạ - Trọng

Toán - Hiếu

Văn - Nụ

Lý - Mười

Địa - Thuỷ

Toán - Nguyên

NNgữ - DPhượng

Hoá - Hoạt

3

Địa - Khới

Tin - NhungT

Sinh - Khuyên

Hoạ - Trọng

Văn - Nụ

Địa - Thuỷ

TD - Khơi

Lý - Mười

Hoá - Hoạt

TD - Hiếu

4

Hoạ - Trọng

Địa - Khới

TD - Hiếu

Sinh - Khuyên

Tin - NhungT

Toán - Nguyên

NNgữ - DPhượng

TD - Khơi

Lý - Mười

Sử - Nụ

5

 

 

Tin - NhungT

 

Hoạ - Trọng

TD - Khơi

Lý - Mười

Tin - Nguyên

TD - Hiếu

Địa - Khới

7

1

GDCD - Dinh

Toán - Thảo

Sử - Khen

NNgữ - PPhượng

Văn - Nụ

CNghệ - L.Thu

Hoá - Hoạt

Toán - Nguyên

Văn - Hương

Toán - Sang

2

Toán - Thảo

Nhạc - Hương

GDCD - Dinh

Toán - Hiếu

NNgữ - PPhượng

Sinh - HươngS

Văn - Liên

Hoá - Hoạt

Toán - Sang

CNghệ - L.Thu

3

TD - Thảo

NNgữ - PPhượng

Văn - Khen

GDCD - Dinh

Toán - L.Thu

Văn - Liên

Sinh - HươngS

Văn - Hương

Sử - Nụ

Hoá - Hoạt

4

NNgữ - PPhượng

CNghệ - Dinh

Văn - Khen

CNghệ - Sang

TD - Hiếu

Hoá - Hoạt

CNghệ - L.Thu

Văn - Hương

Sinh - HươngS

Văn - Liên

5

SH

SH

SH

SH

SH

SH

SH

SH

SH

SH

 

 

 

 

 

 

 

NGLL- SThứ 2 T3

NGLL- SThứ 2 T4

NGLL- SThứ 4 T1

 

NGLL- SThứ 2 T1

 

NGLL- SThứ 2 T2