Asset Publisher

Thời khóa biểu buổi sáng (21/09/2015)

Thời khóa biểu buổi sáng (21/09/2015)


Trường THCS Bình Khê

Năm học 2015 - 2016

Học kỳ 1

THỜI KHOÁ BIỂU

Áp dụng từ ngày 21 tháng 09 năm 2015

BUỔI SÁNG

THỨ

TIẾT

8A

8B

8C

8D

9A

9B

9C

9D

9E

 

2

1

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

 

2

CNghệ - TâmC

NNgữ - Hoa

Văn - Huyền

Văn - Hương

Toán - Nguyên

Văn - Huệ

Lý - Mười

Toán - HươngT

NNgữ - DPhượng

 

3

Toán - HươngT

Văn - Hương

Văn - Huyền

NNgữ - Hoa

Văn - Huệ

Lý - Mười

Toán - Nguyên

NNgữ - DPhượng

Văn - Hưng

 

4

Toán - HươngT

Văn - Hương

NNgữ - Hoa

Lý - Mười

Văn - Huệ

CNghệ - TâmC

Toán - Nguyên

Văn - Hưng

Sử - Huyền

 

5

NGLL- HươngT

NGLL- Hương1,2

NGLL- TâmC

NGLL- TâmC

NGLL- TâmC

NGLL- Huệ

NGLL- Hương3,4

NGLL- Mười

NGLL- TâmC

 

3

1

GDCD - Nụ

Hoá - HuyềnS

Toán - Sang

TD - Khơi

CNghệ - TâmC

Toán - Phương

Địa - Khới

Lý - Mười

Văn - Hưng

 

2

Hoá - HuyềnS

Toán - Sang

GDCD - Nụ

CNghệ - TâmC

Địa - Khới

Toán - Phương

Văn - Hưng

Sinh - NPhượng

Lý - Mười

 

3

Sinh - NPhượng

Toán - Sang

Văn - Huyền

GDCD - Nụ

Lý - Mười

NNgữ - Hoa

Văn - Hưng

Hoá - HuyềnS

Địa - Khới

 

4

NNgữ - Hoa

Địa - Khới

Văn - Huyền

Toán - Sang

Sinh - NPhượng

Lý - Mười

TD - Khơi

CNghệ - TâmC

Toán - HươngT

 

5

TD - Khơi

GDCD - Nụ

TCVăn - Huyền

Toán - Sang

NNgữ - Hoa

Hoá - HuyềnS

TCTo - Nguyên

TCTo - HươngT

TCVăn - Khen

 

4

1

Hoạ - Trọng

Nhạc - Hương

Toán - Sang

Sử - Khen

Toán - Nguyên

TD - Khơi

GDCD - Tâm

Địa - Khới

Văn - Hưng

 

2

Sử - Khen

Văn - Hương

Hoá - HuyềnS

Toán - Sang

TD - Khơi

Sinh - NPhượng

Hoạ - Trọng

Văn - Hưng

GDCD - Tâm

 

3

Địa - Khới

Sử - Khen

Sinh - NPhượng

NNgữ - Hoa

GDCD - Tâm

Hoạ - Trọng

Văn - Hưng

TD - Khơi

Hoá - HuyềnS

 

4

Nhạc - Hương

NNgữ - Hoa

Sử - Khen

Hoá - HuyềnS

Văn - Huệ

GDCD - Tâm

TD - Khơi

Hoạ - Trọng

Địa - Khới

 

5

NNgữ - Hoa

Sinh - NPhượng

TCTo - Sang

TCVăn - Hương

TCTo - Nguyên

TCVăn - Huệ

TCVăn - Khen

GDCD - Tâm

TD - Khơi

 

5

1

TD - Khơi

Hoạ - Trọng

Toán - Sang

Văn - Hương

Toán - Nguyên

Sử - Huyền

Sinh - NPhượng

NNgữ - DPhượng

Lý - Mười

 

2

Văn - Huyền

TD - Khơi

Nhạc - Hương

Toán - Sang

Hoạ - Trọng

Địa - Khới

Hoá - HuyềnS

Sinh - NPhượng

NNgữ - DPhượng

 

3

Hoá - HuyềnS

Văn - Hương

Hoạ - Trọng

Sinh - NPhượng

Địa - Khới

NNgữ - Hoa

Lý - Mười

Toán - HươngT

TD - Khơi

 

4

Lý - Mười

Toán - Sang

TD - Khơi

Hoạ - Trọng

Hoá - HuyềnS

Văn - Huệ

NNgữ - Hoa

Toán - HươngT

Sinh - NPhượng

 

5

TCTo - HươngT

TCVăn - Hương

NNgữ - Hoa

TCTo - Sang

TCVăn - Huệ

Hoá - HuyềnS

Sử - Huyền

TD - Khơi

Hoạ - Trọng

 

6

1

Văn - Huyền

Sinh - NPhượng

CNghệ - TâmC

Sử - Khen

TD - Khơi

Văn - Huệ

Văn - Hưng

Địa - Khới

Toán - HươngT

 

2

NNgữ - Hoa

Sử - Khen

Địa - Khới

TD - Khơi

Sinh - NPhượng

Văn - Huệ

Toán - Nguyên

Văn - Hưng

Toán - HươngT

 

3

Sử - Khen

NNgữ - Hoa

Hoá - HuyềnS

Sinh - NPhượng

Sử - Huyền

TD - Khơi

Địa - Khới

Văn - Hưng

CNghệ - TâmC

 

4

Toán - HươngT

TD - Khơi

Sử - Khen

NNgữ - Hoa

Văn - Huệ

Địa - Khới

Sinh - NPhượng

Sử - Huyền

Hoá - HuyềnS

 

5

TCVăn - Huyền

CNghệ - TâmC

TD - Khơi

Địa - Khới

NNgữ - Hoa

TCTo - Nguyên

Hoá - HuyềnS

TCVăn - Khen

Sinh - NPhượng

 

7

1

Văn - Huyền

Lý - Mười

Toán - Sang

Nhạc - Hương

Toán - Nguyên

Văn - Huệ

Văn - Hưng

Hoá - HuyềnS

Toán - HươngT

 

2

Văn - Huyền

Hoá - HuyềnS

Sinh - NPhượng

Văn - Hương

Văn - Huệ

Toán - Phương

Toán - Nguyên

Lý - Mười

Văn - Hưng

 

3

Sinh - NPhượng

Toán - Sang

Lý - Mười

Văn - Hương

Hoá - HuyềnS

Toán - Phương

NNgữ - Hoa

Toán - HươngT

Văn - Hưng

 

4

Toán - HươngT

TCTo - Sang

NNgữ - Hoa

Hoá - HuyềnS

Lý - Mười

Sinh - NPhượng

CNghệ - TâmC

Văn - Hưng

TCTo - Nguyên

 

5

SH- HươngT

SH- Hương

SH- Huyền

SH- Tâm

SH- Nguyên

SH- Huệ

SH- Hưng

SH- Mười

SH- Phượng