Asset Publisher

Thống kê đội ngũ giáo viên năm học 2014-2015

Thống kê đội ngũ giáo viên năm học 2014-2015


                                           (Thông tin chi tiết xem hoặc tải tại đây

 

Nhân sự

Tổng số

Trong đó nữ

Chia theo chế độ lao động

Trong tổng số

Biên chế

Hợp đồng

Thỉnh giảng

Dân tộc

Nữ dân tộc

Tổng số

Nữ

Tổng số

Nữ

Tổng số

Nữ

Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên

44

33

44

33

 

 

 

 

 

 

* Số Đảng viên

14

7

14

7

 

 

 

 

 

 

Chia ra: - Đảng viên là giáo viên

10

6

10

6

 

 

 

 

 

 

 - Đảng viên là cán bộ quản lý

3

1

3

1

 

 

 

 

 

 

 - Đảng viên là nhân viên

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Giáo viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số giáo viên chia theo chuẩn đào tạo

36

28

36

28

 

 

 

 

 

 

 Chia ra: - Trên chuẩn

20

16

20

16

 

 

 

 

 

 

  - Đạt chuẩn

16

12

16

12

 

 

 

 

 

 

  - Chưa đạt chuẩn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tham gia bồi dưỡng thường xuyên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số giáo viên chia theo trình độ đào tạo

36

28

36

28

 

 

 

 

 

 

Chia ra: - Cấp tốc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Sơ cấp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Trung cấp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Cao đẳng

16

12

16

12

 

 

 

 

 

 

 - Đại học

20

16

20

16

 

 

 

 

 

 

 - Thạc sĩ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Tiến sĩ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - TS khoa học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số giáo viên chia theo nhóm tuổi

36

28

36

28

 

 

 

 

 

 

Chia ra: - Dưới 31

12

9

12

9

 

 

 

 

 

 

 - Từ 31- 35

5

5

5

5

 

 

 

 

 

 

 - Từ 36- 40

4

3

4

3

 

 

 

 

 

 

 - Từ 41- 45

3

2

3

2

 

 

 

 

 

 

 - Từ 46- 50

3

2

3

2

 

 

 

 

 

 

 - Từ 51- 55

7

7

7

7

 

 

 

 

 

 

 - Từ 56- 60

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 - Trên 60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số giáo viên theo môn dạy

36

28

36

28

 

 

 

 

 

 

Chia ra: - Thể dục

2

1

2

1

 

 

 

 

 

 

 - Âm nhạc

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 - Mỹ thuật

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 - Tin học

2

2

2

2

 

 

 

 

 

 

 - Tiếng dân tộc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Tiếng Anh

3

3

3

3

 

 

 

 

 

 

 - Tiếng Pháp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Tiếng Trung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Tiếng Nga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Ngoại ngữ khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Ngữ Văn

7

7

7

7

 

 

 

 

 

 

 - Lịch sử

2

1

2

1

 

 

 

 

 

 

 - Địa lý

2

2

2

2

 

 

 

 

 

 

 - Toán học

7

4

7

4

 

 

 

 

 

 

 - Vật lý

2

1

2

1

 

 

 

 

 

 

 - Hóa học

2

2

2

2

 

 

 

 

 

 

 - Sinh học

2

2

2

2

 

 

 

 

 

 

 - GD công dân

1

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 - Kỹ thuật CN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Kỹ thuật NN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Công nghệ

2

2

2

2

 

 

 

 

 

 

 - Môn học khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Số giáo viên chuyên trách Đoàn/Đội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số giáo viên chia theo chuẩn đào tạo

1

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 Chia ra: - Trên chuẩn

1

1

1

1

 

 

 

 

 

 

  - Đạt chuẩn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  - Chưa đạt chuẩn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tham gia bồi dưỡng thường xuyên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số giáo viên chia theo trình độ đào tạo

1

1

1

1

 

 

 

 

 

 

Chia ra: - Cấp tốc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Sơ cấp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Trung cấp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Cao đẳng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Đại học

1

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 - Thạc sĩ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Tiến sĩ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - TS khoa học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số giáo viên chia theo nhóm tuổi

1

1

1

1

 

 

 

 

 

 

Chia ra: - Dưới 31

1

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 - Từ 31- 35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Từ 36- 40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Từ 41- 45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Từ 46- 50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Từ 51- 55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Từ 56- 60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Trên 60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Cán bộ quản lý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số

3

1

3

1

 

 

 

 

 

 

Chia ra: - Hiệu trưởng

1

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 - Phó hiệu trưởng

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

Trình độ đào tạo Hiệu trưởng

1

1

1

1

 

 

 

 

 

 

Chia ra: - Cấp tốc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Sơ cấp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Trung cấp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Cao đẳng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Đại học

1

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 - Thạc sĩ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Tiến sĩ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - TS khoa học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trình độ đào tạo Phó Hiệu trưởng

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

Chia ra: - Cấp tốc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Sơ cấp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Trung cấp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Cao đẳng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Đại học

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 - Thạc sĩ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Tiến sĩ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - TS khoa học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Nhân viên

Tổng số

5

4

5

4

 

 

 

 

 

 

Chia ra: - Văn phòng (*)

2

1

2

1

 

 

 

 

 

 

Trong đó: + Nhân viên kế toán

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 + Nhân viên y tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Thư viện

1

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 - Thiết bị

2

2

2

2

 

 

 

 

 

 

 - Bảo vệ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Nhân viên khác