KẾ HOẠCH KẾT NẠP ĐOÀN VIÊN MỚI


THỊ ĐOÀN ĐÔNG TRIỀU

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH XÃ BÌNH KHÊ

CHI ĐOÀN THCS BÌNH KHÊ

Số:     /KH-ĐTNTHCSBK

 

 

 

       Bình Khê, ngày 27 tháng 02 năm 2023
 

         

KẾ HOẠCH
Kết nạp đoàn viên mới
-----

            Thực hiện chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm học 2022 - 2023 của BCH Đoàn trường THCS Bình Khê.

            Căn cứ hướng dẫn Ban Thường vụ Đoàn Thị xã Đông Triều về quy trình kết nạp đoàn viên mới.

            Căn cứ chương trình công tác Đoàn và phát triển phong trào thanh thiếu niên của Đoàn xã Bình Khê năm 2023.

            Nhằm bồi dưỡng Đội viên ưu tú vào Đoàn và nâng cao chất lượng Đoàn viên góp phần xây dựng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên. Thiết thực chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh Niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/03/1931 – 26/03/2023); Ban chấp hành Đoàn trường THCS Bình Khê đưa ra kế hoạch tổ chức Kết nạp đoàn viên mới như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích:

- Bồi dưỡng, kết nạp lớp Đoàn viên mới đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, giàu nhiệt huyết, tiêu biểu trong phong trào thanh thiếu nhi ở cơ sở.

- Tạo cảm xúc, khơi dậy niềm vinh dự, tự hào đối với các Đoàn viên mới được kết nạp; qua đó đẩy mạnh phong trào thi đua rèn luyện, phấn đấu trở thành Đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh trong đội viên trưởng thành.

- Xây dựng Đoàn trường vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; xứng đáng là trường học XHCN; là hạt nhân đoàn kết, tập hợp, giáo dục thanh niên.

2. Yêu cầu:

- Thực hiện tốt quy trình kết nạp, nâng cao chất lượng Đội viên ưu tú vào Đoàn, coi trọng phẩm chất đạo đức, kết quả học tập, tính tiên phong, gương mẫu của người Đoàn viên đối với thanh niên và xã hội, phát huy vai trò của mỗi Đoàn viên trong hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên.

- Tạo dấu ấn sâu sắc trong việc kết nạp lớp Đội viên trưởng thành là những công dân đầu tiên của thế kỷ 21

II. Đối tượng kết nạp

Đội viên ưu tú của các Chi đội khối 9.

III. Tổ chức thực hiện

1. BCH Đoàn trường:

-  Xây dựng kế hoạch, tổng hợp danh sách Đội viên ưu tú được bồi dưỡng kết nạp, báo cáo Chi bộ, Ban giám hiệu.

- Tổ chức lớp học cảm tình Đoàn cho các đối tượng kết nạp Đoàn vào lúc: 14h00 ngày 04/03/2023.

-  Tổ chức Lễ kết nạp Đoàn viên mới vào dịp kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2019).

2. Các Chi đội:

- Chi đội tiến hành họp xét phân loại Đội viên và gửi đầy đủ các thủ tục về BCH Đoàn trường.

- Lập danh sách các Đội viên ưu tú đề nghị được dự lớp bồi dưỡng hiểu biết về tổ chức Đoàn (theo mẫu sau):

DANH SÁCH THANH NIÊN ƯU TÚ GIỚI THIỆU KẾT NẠP ĐOÀN

STT

HO VÀ TÊN

NĂM SINH

NƠI SINH

GHI CHÚ

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Danh sách phải có xác nhận của GVCN và gửi về BCH Đoàn trường chậm nhất ngày 23/02/2023.

         Thông báo cho các Đội viên ưu tú tham gia học lớp bồi dưỡng tìm hiểu về Đoàn do BCH Đoàn trường tổ chức  vào lúc 14h00 ngày 4/03/2023.

          Trên đây là kế hoạch Kết nạp đoàn viên mới. Đoàn trường đề nghị các đồng chí GVCN, các Chi đội phối hợp và nghiêm túc thực hiện để đạt mục tiêu đã đề ra.

 

 Nơi nhận:

- BCH xã Bình Khê (B/c)
- Chi bộ THCS Bình Khê (B/c)
- GVCN các Chi đội (T/h)
- Lưu VP. (6 bản)

TM. BAN CHẤP HÀNH

BÍ THƯ

 

 

 (đã ký)

 

Tạ Minh Sơn

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu